Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ЗЕМЕДЕЛИЕ И ЕКОЛОГИЯ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 03.12.2018 Г. ОТ 15:30 ЧАСА

1. К.л.979 Наредба за изменение на Наредба №27 за условията и реда за извършване на възстановителните работи при изграждане или отстраняване на повреди на елементи на техническата инфраструктура
2. К.л.980 Увеличаване числеността на служителите в ОП „Паркстрой – Русе“ с осем щатни бройки
3. К.л.981 Даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлени имоти с идентификатори 63427.10.126 и 63427.310.127 по КККР на гр. Русе, находящ се в местност „Караач“, землището на гр. Русе
4. К.л.982 Проект на Наредба за изменение на Наредба №18 за обществения ред при ползване на превозните средства на територията на Община Русе
5. К.л.983 Проект на Наредба за изменение на Наредба №15 на Общински съвет – Русе
6. К.л.984 Годишен отчет за третата година от изпълнението на Програмата за управление на Община Русе за мандат 2015-2019 г.
7. К.л.985 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – захранващ водопровод и ел. кабел до имот с идентификатор 65348.68.33 по КККР на с. Сандрово, Община Русе
8. К.л.986 Съгласие общината да подаде проектно предложение по Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFOP001-4.004.
9. К.л.988 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизирана територия – водопроводно отклонение до имот с идентификатор 87700.25.95 по КККР на с. Ястребово, Община Русе
10. К.л.995 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински поземлен имот, находящ се в местността „Бъзов дол“, землище на кв. „Долапите“, град Русе
11. К.л.996 Издаване на разрешително за ползване на воден обект по реда на чл. 52, ал. 1, т.3, б. „б“ от Закона за водите
12. К.л.1000 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имот, находящ се в м. „Дрибак 4,5“, землище на с. Николово, община Русе
13. К.л.1002 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – външно ел. захранване за имот с идентификатор 63427.11.226 в кв. „ДЗС“, гр. Русе
14. К.л.1005 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2018 година
15. К.л.1007 Проект за 59. МФ „Мартенски музикални дни“ през 2019 г.
16. К.л.1009 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на новообразувани имоти №№ 503.1561 и 503.1562, находящи се в местността „Дрибак 3,4“, с. Николово, община Русе
17. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ Дауд Ибрям /