Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ЗЕМЕДЕЛИЕ И ЕКОЛОГИЯ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 07.05.2019 Г. ОТ 10:00 ЧАСА

1. К.Л. 1090 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в местността „Божанова ливада”, землище на гр. Русе
2. К.Л. 1098 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16, на Общински съвет – гр. Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
3. К.Л. 1101 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.152.6, находящ се в местността „Нови халваджи“, гр. Русе
4. К.Л. 1103 Информация за изменения на Бюджета на Община Русе към 31.03.2019 година
5. К.Л. 1104 Корекция на бюджета на Община Русе за 2019 г.
6. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ Дауд Ибрям /