ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ЗОРС, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 11.07.2019 Г. ОТ 16:00 ЧАСА

 1. К.Л. 1131 Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет
 2. К.Л. 1132 Приемане на Наредба за допълнение на Наредба №16 на Общински съвет – Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
 3. К.Л. 1133 Приемане на Наредба за условията и реда за използване на спортните обекти, собственост  на община Русе
 4. К.Л. 1134 Приемане на Общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби за 2019 г.
 5. К.Л. 1135 Одобряване на задание, разрешаване  изработването на  подробен устройствен план /ПУП/  – Парцеларен план на трасе за изграждане на осветление на републикански път I-2 Русе – Разград до кръстовището за гр. Кубрат и кв. „Средна кула“, гр. Русе
 6. К.Л. 1136  Одобряване на задание, разрешаване  изработването на  подробен устройствен план /ПУП/  – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия –водопроводно отклонение до имот с идентификатор 63427.227.10 в м. „Над линията“, землище на гр. Русе
 7. К.Л. 1137 Одобряване на задание, разрешаване  изработването на  подробен устройствен план /ПУП/  – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – външно ел. захранване до имот с идентификатор 63427.227.10 в м. „Над линията“, землище на гр. Русе
 8. К.Л. 1138 Одобряване на задание, разрешаване  изработването на  подробен устройствен план / ПУП /  – ИПР на УПИ IX-117-за търговски комплекс кв. 3014 и УПИ VII-34-за комуникации в кв. 4 по плана на гр. Русе; ПУР на бул. „Тутракан“ до о.т. 10075 и от о.т. 10728 и 10729 по бул. „България“ до о.т. 10075 – в обхвата между кръгово кръстовище „Дунав мост“ и кръгово кръстовище „Канлъ дере“,             ПР на ПИ 63427.8.443, ПИ 63427.8.444, ПИ 63427.8.446, 63427.8.447 и за част от ПИ 63427.8.442 и ПИ 63427.8.457 в кв. 4, гр. Русе
 9. К.Л. 1139 Удостояване на алпиниста Иван Юриев Томов със званието „Почетен гражданин на град Русе“ – посмъртно
 10. К.Л. 1140 Съгласие за продажба на общински терен от 51 кв.м. по улична регулация, приобщен към УПИ XI-103 в кв. 10 по регулационния план на село Долно Абланово, Община Русе
 11. К.Л. 1141 Съгласие за продажба на общински терени от 2 кв.м. и 7 кв.м. по улична регулация, приобщени къмУПИ VI-1377 и УПИ VII-1378 в кв. 55 по регулационния план на кв. „Долапите“, град Русе
 12. К.Л. 1142 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, ул. „Йосиф Цанков“ №76
 13. К.Л. 1143 Предоставяне безвъзмездно за управление върху общински самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.2601.4.27 по КККР на гр. Русе за нуждите на Детска градина „Иглика“, БУЛСТАТ: 827144673, и вписването му в списъка за имоти публична общинска собственост.   
 14. К.Л. 1144 Приемане на Решение за установяване позицията на Община Русе по повод въпроси от дневния ред на извънредното заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе, насрочено за 22.08.2019 г.
 15. К.Л. 1145 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в местността „Бъзов дол”, землище на гр. Русе
 16. К.Л. 1146 Приемане на План за защита при бедствия на Община Русе
 17. К.Л. 1147 Постъпила в Община Русе Докладна записка от д-р Светослав Дачев – управител на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания д-р Д. Граматиков – Русе“ ЕООД и подновяване на договора за управление на дружеството
 18. К.Л. 1148 Даване на съгласие за учредяване възмездно право на прокарване и сервитут на техническа инфраструктура- кабелна линия през ПИ 47336.63.369 с НТП – пасище, мера, публична общинска собственост
 19. К.Л. 1149 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти – общинска собственост в организиран Коледен базар
 20. К.Л. 1150 Утвърждаване на Списък на средищните училища на територията на Община Русе за учебната 2019/2020 година
 21. К.Л. 1151 Решение за даване на съгласие на Община Русе да кандидатства с проект по процедура № BG16M1OP002-5.004 “Мерки за адресиране на транспорта като източник на замърсяване на атмосферния въздух“, по приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“ на ОПОС 2014-2020 г.
 22. К.Л. 1152 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2019 година 
 23. К.Л. 1153 Допълване на списъка на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи, съгласно чл. 36, ал. 1 от ПМС №344/21.12.2018 г. от Бюджет 2019 година, утвърден с Решение на Общински съвет №1060, прието с Протокол №42/05.02.2019 г. – Приложение №18
 24. К.Л. 1154 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.169.877, находящ се в местността „Гълъбец“, гр. Русе
 25. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
            / Емил Милушев /