Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ЗЕМЕДЕЛИЕ И ЕКОЛОГИЯ, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 08.07.2019 Г. ОТ 15.30 ЧАСА

 1. К.Л. 1131 Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет
 2. К.Л. 1132 Приемане на Наредба за допълнение на Наредба №16 на Общински съвет – Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
 3. К.Л. 1133 Приемане на Наредба за условията и реда за използване на спортните обекти, собственост  на община Русе
 4. К.Л. 1134 Приемане на Общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби за 2019 г.
 5. К.Л. 1139 Удостояване на алпиниста Иван Юриев Томов със званието „Почетен гражданин на град Русе“ – посмъртно
 6. К.Л. 1145 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в местността „Бъзов дол”, землище на гр. Русе
 7. К.Л. 1146 Приемане на План за защита при бедствия на Община Русе
 8. К.Л. 1147 Постъпила в Община Русе Докладна записка от д-р Светослав Дачев – управител на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания д-р Д. Граматиков – Русе“ ЕООД и подновяване на договора за управление на дружеството
 9. К.Л. 1148 Даване на съгласие за учредяване възмездно право на прокарване и сервитут на техническа инфраструктура- кабелна линия през ПИ 47336.63.369 с НТП – пасище, мера, публична общинска собственост
 10. К.Л. 1150 Утвърждаване на Списък на средищните училища на територията на Община Русе за учебната 2019/2020 година
 11. К.Л. 1151 Решение за даване на съгласие на Община Русе да кандидатства с проект по процедура № BG16M1OP002-5.004 “Мерки за адресиране на транспорта като източник на замърсяване на атмосферния въздух“, по приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“ на ОПОС 2014-2020 г.
 12. К.Л. 1152 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2019 година 
 13. К.Л. 1154 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.169.877, находящ се в местността „Гълъбец“, гр. Русе
 14. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
            / Дауд Ибрям /