Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 11.07.2019 Г. ОТ 10:00 ЧАСА

 1. К.Л. 1131 Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет
 2. К.Л. 1132 Приемане на Наредба за допълнение на Наредба №16 на Общински съвет – Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
 3. К.Л. 1133 Приемане на Наредба за условията и реда за използване на спортните обекти, собственост  на община Русе
 4. К.Л. 1134 Приемане на Общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби за 2019 г.
 5. К.Л. 1139 Удостояване на алпиниста Иван Юриев Томов със званието „Почетен гражданин на град Русе“ – посмъртно
 6. К.Л. 1140 Съгласие за продажба на общински терен от 51 кв.м. по улична регулация, приобщен към УПИ XI-103 в кв. 10 по регулационния план на село Долно Абланово, Община Русе
 7. К.Л. 1141 Съгласие за продажба на общински терени от 2 кв.м. и 7 кв.м. по улична регулация, приобщени къмУПИ VI-1377 и УПИ VII-1378 в кв. 55 по регулационния план на кв. „Долапите“, град Русе
 8. К.Л. 1142 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, ул. „Йосиф Цанков“ №76
 9. К.Л. 1145 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в местността „Бъзов дол”, землище на гр. Русе
 10. К.Л. 1146 Приемане на План за защита при бедствия на Община Русе
 11. К.Л. 1147 Постъпила в Община Русе Докладна записка от д-р Светослав Дачев – управител на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания д-р Д. Граматиков – Русе“ ЕООД и подновяване на договора за управление на дружеството
 12. К.Л. 1149 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти – общинска собственост в организиран Коледен базар
 13. К.Л. 1150 Утвърждаване на Списък на средищните училища на територията на Община Русе за учебната 2019/2020 година
 14. К.Л. 1151 Решение за даване на съгласие на Община Русе да кандидатства с проект по процедура № BG16M1OP002-5.004 “Мерки за адресиране на транспорта като източник на замърсяване на атмосферния въздух“, по приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“ на ОПОС 2014-2020 г.
 15. К.Л. 1152 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2019 година 
 16. К.Л. 1153 Допълване на списъка на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи, съгласно чл. 36, ал. 1 от ПМС №344/21.12.2018 г. от Бюджет 2019 година, утвърден с Решение на Общински съвет №1060, прието с Протокол №42/05.02.2019 г. – Приложение №18
 17. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                      / Йорданка Даневска /