Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ПО КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 12.09.2019 Г. ОТ 14:00 ЧАСА

 1. К.Л. 1155 Приемане на Наредба за опазване на околната среда на територията на Община Русе
 2. К.Л. 1156 Приемане на Наредба за допълнение на Наредба №16, на Общински съвет – Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
 3. К.Л. 1157 Приемане и утвърждаване на нова общинска транспортна схема на Община Русе
 4. К.Л. 1158 Предоставяне на Информация за текущото изпълнение бюджета, сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства на Община Русе към 30.06.2019 г.
 5. К.Л. 1159 Приемане на отчета за изпълнение на сборния бюджет на Община Русе за 2018 г., в едно с Одитен доклад на Сметна палата за заверка на ГФО на Общината за 2018 г.
 6. К.Л. 1162 Отчет за изпълнението на Програмата за управление на Община Русе за мандат 2015-2019 г.
 7. К.Л. 1164 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизирана територия – водопроводно отклонение до имот с идентификатор 63427.182.1 в м. „Над линията“, землище на гр. Русе
 8. К.Л. 1165 Одобряване на договор за сътрудничество с „Елтехресурс“ АД с предмет: „Събиране, транспортиране, съхранение и предаване за предварително третиране с цел последващо оползотворяване и/или обезвреждане на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО)“
 9. К.Л. 1168 Предоставяне на временна финансова помощ на „Общински транспорт Русе“ ЕАД
 10. К.Л. 1169 Даване на съгласие за учредяване възмездно право на прокарване и сервитут на техническа инфраструктура – захранващ водопровод и захранващ кабел НН през ПИ 63427.145.92 с НТП – пасище, публична общинска собственост
 11. К.Л. 1170 Приемане на решение относно одобряване, приемане и придобиване на инвестиции, извършени в активи – общинска собственост, от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе на територията на Община Русе за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г., съгласно Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставянето им за управление на „Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе
 12. К.Л. 1173 Даване на съгласие за учредяване възмездно право на прокарване и сервитут на техническа инфраструктура- подземна канална мрежа за осъществяване на далекосъобщителни мрежи през ПИ 63427.182.25, горска територия, с НТП – иглолистна гора, частна общинска собственост
 13. К.Л. 1186 Предоставяне безвъзмездно за управление на части  от сгради-частна общинска собственост, намиращи се в гр. Русе, ул. „Потсдам” № 1, на ОП „Комунални дейности“ при Община Русе
 14. К.Л. 1188 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2019 г.
 15. К.Л. 1189 Информация за изменения на Бюджета на Община Русе към 30.06.2019 година
 16. К.Л. 1192 Приемане на Стратегия за реализация на електронно управление на Община Русе в периода 2019-2024 г.
 17. К.Л. 1193 Одобряване на договор за сътрудничество с „ХЮМАНИТА“АД с предмет: „Събиране и оползотворяване на текстил като например дрехи, домакински изделия и други подобни на територията на град Русе“
 18. К.Л. 1194 Решение за даване на съгласие Община Русе да осигури финансов ресурс по проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух чрез закупуване и доставка на електрически превозни средства за шосеен транспорт – електрически автобуси и тролейбуси за Община Русе“ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“
 19. К.Л. 1195 Съгласие на Община Русе да издаде Запис на заповед, без протест и разноски в полза на Министерство на околната среда и водите, Управляващ орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“
 20. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                        / Мирослав Славчев /