Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ПО КУЛТУРА И РЕЛИГИОЗНИ ВЪПРОСИ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 09.09.2019 Г. ОТ 13:30 ЧАСА

 1. К.Л. 1155 Приемане на Наредба за опазване на околната среда на територията на Община Русе
 2. К.Л. 1156 Приемане на Наредба за допълнение на Наредба №16, на Общински съвет – Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
 3. К.Л. 1157 Приемане и утвърждаване на нова общинска транспортна схема на Община Русе
 4. К.Л. 1158 Предоставяне на Информация за текущото изпълнение бюджета, сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства на Община Русе към 30.06.2019 г.
 5. К.Л. 1159 Приемане на отчета за изпълнение на сборния бюджет на Община Русе за 2018 г., в едно с Одитен доклад на Сметна палата за заверка на ГФО на Общината за 2018 г.
 6. К.Л. 1160 Отчет за 59. МФ „Мартенски музикални дни“ Русе 2019 г.
 7. К.Л. 1162 Отчет за изпълнението на Програмата за управление на Община Русе за мандат 2015-2019 г.
 8. К.Л. 1187 Предоставяне безвъзмездно за управление на част от недвижим имот-частна общинска собственост, намиращ се в с. Басарбово, Община Русе, на Драматичен театър „Сава Огнянов”
 9. К.Л. 1188 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2019 г.
 10. К.Л. 1189 Информация за изменения на Бюджета на Община Русе към 30.06.2019 година
 11. К.Л. 1192 Приемане на Стратегия за реализация на електронно управление на Община Русе в периода 2019-2024 г.
 12. К.Л. 1194 Решение за даване на съгласие Община Русе да осигури финансов ресурс по проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух чрез закупуване и доставка на електрически превозни средства за шосеен транспорт – електрически автобуси и тролейбуси за Община Русе“ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“
 13. К.Л. 1195 Съгласие на Община Русе да издаде Запис на заповед, без протест и разноски в полза на Министерство на околната среда и водите, Управляващ орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“
 14. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                        / д-р Севдалин Ангелов /