Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ПО ТСУ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 10.09.2019 Г. ОТ 16:00 ЧАСА

 1. К.Л. 1155 Приемане на Наредба за опазване на околната среда на територията на Община Русе
 2. К.Л. 1156 Приемане на Наредба за допълнение на Наредба №16, на Общински съвет – Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
 3. К.Л. 1157 Приемане и утвърждаване на нова общинска транспортна схема на Община Русе
 4. К.Л. 1158 Предоставяне на Информация за текущото изпълнение бюджета, сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства на Община Русе към 30.06.2019 г.
 5. К.Л. 1159 Приемане на отчета за изпълнение на сборния бюджет на Община Русе за 2018 г., в едно с Одитен доклад на Сметна палата за заверка на ГФО на Общината за 2018 г.
 6. К.Л. 1162 Отчет за изпълнението на Програмата за управление на Община Русе за мандат 2015-2019 г.
 7. К.Л. 1164 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизирана територия – водопроводно отклонение до имот с идентификатор 63427.182.1 в м. „Над линията“, землище на гр. Русе
 8. К.Л. 1169 Даване на съгласие за учредяване възмездно право на прокарване и сервитут на техническа инфраструктура – захранващ водопровод и захранващ кабел НН през ПИ 63427.145.92 с НТП – пасище, публична общинска собственост
 9. К.Л. 1173 Даване на съгласие за учредяване възмездно право на прокарване и сервитут на техническа инфраструктура- подземна канална мрежа за осъществяване на далекосъобщителни мрежи през ПИ 63427.182.25, горска територия, с НТП – иглолистна гора, частна общинска собственост
 10. К.Л. 1175 Съгласие за сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5  от ЗУТ за продажба на част от общински недвижим имот, представляващ придаваем терен от 125 кв.м., приобщен къмУПИ III-2178 в кв. 608 по регулационния план на град Русе
 11. К.Л. 1176 Прехвърляне на общински части, представляващи придаваеми терени от 12,39  кв.м. по дворищна регулация и 9,84 кв.м. по улична регулация, срещу части от 8,71 кв.м. от ПИ 63427.3.151 /УПИ II-208/ – частна собственост къмПИ 63427.3.150 и ПИ 63427.3.300 – бул. „Трети март“ в кв. ЗПЗ, град Русе
 12. К.Л. 1177 Съгласие за продажба на общински терен от 30 кв.м. по улична регулация, приобщен къмУПИ IX-1917 в кв. 160 по регулационния план на кв. „Средна кула“, град Русе
 13. К.Л. 1178 Прехвърляне на общинска част, представляваща придаваем терен от 57  кв.м. по улична регулация, срещу част от 22 кв.м. от УПИ II-995– частна собственост къмПИ №802.1459 – улица „Дунав“ в кв. 92 по плана на село Тетово, Община Русе
 14. К.Л. 1184 Учредяване възмездно право на пристрояване за изграждане на чакалня към съществуващ фризьорски салон, с адрес гр. Русе, бул. „България“ №118
 15. К.Л. 1188 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2019 г.
 16. К.Л. 1189 Информация за изменения на Бюджета на Община Русе към 30.06.2019 година
 17. К.Л. 1190 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.153.2149, находящ се в местността „Караач“, гр. Русе
 18. К.Л. 1191 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлени имоти с идентификатори 63427.106.6 и 63427.106.10, находящи в местността „Харманлъка“, гр. Русе
 19. К.Л. 1192 Приемане на Стратегия за реализация на електронно управление на Община Русе в периода 2019-2024 г.
 20. К.Л. 1194 Решение за даване на съгласие Община Русе да осигури финансов ресурс по проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух чрез закупуване и доставка на електрически превозни средства за шосеен транспорт – електрически автобуси и тролейбуси за Община Русе“ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“
 21. К.Л. 1195 Съгласие на Община Русе да издаде Запис на заповед, без протест и разноски в полза на Министерство на околната среда и водите, Управляващ орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“
 22. К.Л. 1196  Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.153.2183, находящ се в местността „Караач“, гр. Русе
 23. К.Л. 1197 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.152.128, находящ се в местността „Нови Халваджи“, гр. Русе 
 24. К.Л. 1198 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.159.701, находящ се в местността „Конубунар“, гр. Русе
 25. К.Л. 1199 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.169.879, находящ се в местността „Гълъбец“, гр. Русе
 26. К.Л. 1200 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.156.750, находящ се в местността „Под Левента“, гр. Русе
 27. К.Л. 1202 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени – публична общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ 
 28. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                        / Тихомир Георгиев /