Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ЗЕМЕДЕЛИЕ И ЕКОЛОГИЯ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 09.09.2019 Г. ОТ 15.30 ЧАСА

 1. К.Л. 1155 Приемане на Наредба за опазване на околната среда на територията на Община Русе
 2. К.Л. 1156 Приемане на Наредба за допълнение на Наредба №16, на Общински съвет – Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
 3. К.Л. 1157 Приемане и утвърждаване на нова общинска транспортна схема на Община Русе
 4. К.Л. 1158 Предоставяне на Информация за текущото изпълнение бюджета, сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства на Община Русе към 30.06.2019 г.
 5. К.Л. 1159 Приемане на отчета за изпълнение на сборния бюджет на Община Русе за 2018 г., в едно с Одитен доклад на Сметна палата за заверка на ГФО на Общината за 2018 г.
 6. К.Л. 1162 Отчет за изпълнението на Програмата за управление на Община Русе за мандат 2015-2019 г.
 7. К.Л. 1163 Кандидатстване с проектно предложение с наименование: „Разработване на програма за качеството на атмосферния въздух на Община Русе“ по процедура BG16M1OP002-5.005 “Разработване/Актуализация на общинските програми за качеството на атмосферния въздух – 2“, по приоритетна ос 5 на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“
 8. К.Л. 1164 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизирана територия – водопроводно отклонение до имот с идентификатор 63427.182.1 в м. „Над линията“, землище на гр. Русе
 9. К.Л. 1165 Одобряване на договор за сътрудничество с „Елтехресурс“ АД с предмет: „Събиране, транспортиране, съхранение и предаване за предварително третиране с цел последващо оползотворяване и/или обезвреждане на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО)“
 10. К.Л. 1170 Приемане на решение относно одобряване, приемане и придобиване на инвестиции, извършени в активи – общинска собственост, от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе на територията на Община Русе за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г., съгласно Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставянето им за управление на „Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе
 11. К.Л.  1171 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, местност „Под Левента“
 12. К.Л. 1172 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, местност „Кону бунар“
 13. К.Л. 1173 Даване на съгласие за учредяване възмездно право на прокарване и сервитут на техническа инфраструктура- подземна канална мрежа за осъществяване на далекосъобщителни мрежи през ПИ 63427.182.25, горска територия, с НТП – иглолистна гора, частна общинска собственост
 14. К.Л. 1174 Съгласие за обезщетяване наследниците на Цоню Пенев Шаханов и Николина Станчева Шаханова със съответни части от имот, представляващ земеделска земя с идентификатор 63427.55.2 в местността „Кабаклъка”, землище на град Русе, съгласно чл. 45ж от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл. 10б, ал. 1 от ЗСПЗЗ и §27, ал. 2, т. 3 от ПЗР към ЗИД ЗСПЗЗ
 15. К.Л. 1179 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в местността „Караманлийка”, землище на гр. Русе
 16. К.Л. 1180 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в местността „Люляците 1 и 2”, землище на гр. Русе
 17. К.Л. 1181 Прекратяване на съсобственост чрез продажба дела на Община Русе  върху поземлен имот с идентификатор 72357.548.81 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Тетово, Община Русе, находящ се в землището на с. Тетово, местност „Дюз орман“
 18. К.Л. 1182 Прекратяване на съсобственост чрез продажба частта на Община Русе върху поземлен имот №802.1028 в кв. 95, съгласно кадастралния план на с. Тетово, Община Русе, ЕКАТТЕ 72357, с адрес село Тетово, ул. „Струма“ №3
 19. К.Л. 1185 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имот, находящ се в м. „Дрибак 1,2“, землище на с. Николово, община Русе
 20. К.Л. 1188 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2019 г.
 21. К.Л. 1189 Информация за изменения на Бюджета на Община Русе към 30.06.2019 година
 22. К.Л. 1190 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.153.2149, находящ се в местността „Караач“, гр. Русе
 23. К.Л. 1191 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлени имоти с идентификатори 63427.106.6 и 63427.106.10, находящи в местността „Харманлъка“, гр. Русе
 24. К.Л. 1192 Приемане на Стратегия за реализация на електронно управление на Община Русе в периода 2019-2024 г.
 25. К.Л. 1193 Одобряване на договор за сътрудничество с „ХЮМАНИТА“АД с предмет: „Събиране и оползотворяване на текстил като например дрехи, домакински изделия и други подобни на територията на град Русе“
 26. К.Л. 1194 Решение за даване на съгласие Община Русе да осигури финансов ресурс по проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух чрез закупуване и доставка на електрически превозни средства за шосеен транспорт – електрически автобуси и тролейбуси за Община Русе“ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“
 27. К.Л. 1195 Съгласие на Община Русе да издаде Запис на заповед, без протест и разноски в полза на Министерство на околната среда и водите, Управляващ орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“
 28. К.Л. 1196  Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.153.2183, находящ се в местността „Караач“, гр. Русе
 29. К.Л. 1197 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.152.128, находящ се в местността „Нови Халваджи“, гр. Русе 
 30. К.Л. 1198 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.159.701, находящ се в местността „Конубунар“, гр. Русе
 31. К.Л. 1199 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.169.879, находящ се в местността „Гълъбец“, гр. Русе
 32. К.Л. 1200 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.156.750, находящ се в местността „Под Левента“, гр. Русе
 • Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

            / Дауд Ибрям /