Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Предложение за дневен ред на ПК Култура и религиозни въпроси 7. 07. 2014 г., 13. 30 ч., Заседателна зала

1. К.Л. 619 Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет.
2. К.Л. 621 Учредяване безвъзмездно право на управление, върху общински имот Сграда – Пантеон на възрожденците на Регионален исторически музей – Русе.
3. К.Л.637 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16, на Общински съвет – гр. Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе.
4. К.Л.646 Удължаване срок на издадена от Община Русе запис на заповед, без протест и разноски в полза на МРР, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие“- Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие” по проект „Развитие на културно-исторически атракции в градски туристически ансамбъл“ чрез издаване на нова такава.
5. К.Л.647 Учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 10 /десет/ години на част от общински недвижим имот, представляващ масивна двуетажна сграда с идентификатор 63427.2.351.1, със застроена площ 128 кв.м., находящ се в гр. Русе, ул. „Дондуков Корсаков“ № 45.
6. К.Л.650 Прекратяване на „Обреден дом” ЕООД и създаване на Общинско предприятие „Обреден дом – Русе”.
7. К.Л.651 Приемане на Наредба № 13 за организация и управление на гробищните паркове на територията на Община Русе.
8. К.Л.654 Корекция на бюджета на Община Русе за 2014 г.
9. К.Л.655 Отчет за дейността на Общински съвет – Русе за периода януари – юни 2014 г.
10. К.Л.656 Приемане на план за велосипедна мрежа в допълнение на план схемата на комуникационно-транспортната система на гр. Русе.
11. К.Л.657 Актуализация на бюджета на Общинска фондация „Русе – град на свободния дух“ за 2014 г.
12. Разни.

Председател:
Владислав Атанасов