Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ПК ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 02.12.2014 Г., 14.00 Ч.

1. К.Л. 739 Определяне размера на основните месечни трудови възнаграждения на кметовете на кметства, считано от 01.01.2015 г
2. К.Л. 752 Отчет за 54 МФ „Мартенски музикални дни Русе“ 2014
3. К.Л. 755 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №14 за реда и условията за превоз на пътници и багаж с обществения транспорт на територията на Община Русе
4. К.Л. 756 Промяна на правото на управление на чат от недвижим имот, описан в акт № 6861 от 04.01.2013 г. от Дом за медико-социални грижи за деца – Русе на Община Русе за разкриване на комплекс от социални услуги
5. К.Л. 757 Стартиране на процедура по чл.36в, ал.1, т.1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане за откриване на Център за настаняване от семеен тип
6. К.Л. 758 Промяна на вида на социалната услуга – резидентен тип „Център за настаняване от семеен тип“ в социална услуга „Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания“, делегирана от държавата дейност.
7. К.Л. 759 Допълване на списъка на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи, съгласно чл. 50 ал.1 от ПМС №3/15.01.2014г. от Бюджет 2014 година, утвърден с Решение на Общински съвет № 886/14.02.2014 г. – Приложение № №17 и 18.
8. К.Л. 760 Изменения на Бюджета на Община Русе към 30.09.2014 година
9. К.Л. 763 Предложение на лица, които да бъдат определени за съдебни заседатели в Окръжен съд – Русе за мандат 2015-2020 г.
10. К.Л. 764 Корекция на бюджета на Община Русе за 2014 г.
11. К.Л. 765 Промени в Учредителният акт на Общинска фондация „Русе-град на свободния дух“
12. К.Л.766 Увеличаване на щата на Общинска фондация „Русе-град на свободния дух“
13. К.Л.767 Актуализация на бюджета за 2014 г. на Общинска фондация „Русе-град на свободния дух“

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Д-Р Т. КОНСТАНТИНОВА/