Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ПК ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И ЕКОЛОГИЯ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 11.09.2017 Г. ОТ 15:30 ЧАСА

1. К.Л. 584 Приемане на Наредба за изменение на Наредба №27 за условията и реда за извършване на възстановителни работи при изграждане или отстраняване на повреди на елементи на техническата инфраструктура
2. К.Л. 586 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на новообразуван имот №503.92 по Плана на новообразуваните имоти на местност „Дрибак 6“, с. Николово
3. К.Л. 587 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план / ПУП / – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – външно електрозахранване за ПИ 018004 и 018005 в м. „Бранзалана“, землище на с. Басарбово
4. К.Л. 588 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план / ПУП / – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – захранващ водопровод и ел. кабел за ПИ 068033 в землището на с. Сандрово
5. К.Л. 589 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план / ПУП / – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – външно ел. захранване / въздушна мрежа НН / до ПИ 63427.150.520 в м. „Караманлийка“, землище на гр. Русе
6. К.Л. 590 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план / ПУП / – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – ел. кабел 20 kV от ж.р. стълб №21 – ВЕЛ „Иваново“ до трансформаторен пост тип БКТП 20 kV в имот с идентификатор 63427.97.2 в местност „Харманлъка“, землище на гр. Русе
7. К.Л. 596 Приемане на отчета за изпълнение на Сборния бюджет на Община Русе за 2016 година, в едно с одитно становище на Сметна палата за заверка на ГФО на Община Русе за 2016 г.
8. К.Л. 597 Предоставяне на информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Русе към 30.06.2017 г.
9. К.Л 598 Информация за изменения на Бюджета на Община Русе към 30.06.2017 година
10. К.Л. 599 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2017 година
11. К.Л. 618 Даване на разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 63427.156.692 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, находящ се в местност „Под Левента“
12. К.Л. 593 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16 на Общински съвет – Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
13. Други

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ Веселко Цветков /