Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ПК ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И ЕКОЛОГИЯ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 09.10.2017 Г. ОТ 15:30 ЧАСА

1. К.Л. 623 Удостояване на художника Пламен Монев Игнатов със званието „Почетен гражданин на град Русе“ – посмъртно
2. К.Л. 624 Удостояване със званието „Почетен гражданин на град Русе“
3. КЛ. 625 Даване на разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за новообразуван имот №300.10 по плана на новообразуваните имоти на местност „Калето“, гр. Мартен, код ЕКАТТЕ 47336, Община Русе
4. К.Л. 626 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизирана територия – водопроводно отклонение от съществуващ водопровод до ПИ 001008 в землището на с. Червена вода
5. К.Л. 636 Откриване процедура за продажба на общински имот, попадащ в територия по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в землището на с. Николово, м. „Дрибак 1,2“
6. К.Л. 645 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2017 година
7. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ Дауд Ибрям /