Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ПК ПО КУЛТУРА И РЕЛИГИОЗНИ ВЪПРОСИ, 12.05.2014 Г. ОТ 13: 30 ЧАСА

1. К.Л. 565 Предоставяне на безвъзмездно право за управление, за срок от 5 /пет/ години, на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в село Басарбово, Община Русе на Драматичен театър „Сава Огнянов“ – Русе.
2. К.Л. 566 Приемане на депозираните от Председателите на Народните читалища отчети за осъществените читалищни дейности в изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност на територията на Община Русе за 2013 г.
3. К.Л. 572 Откриване на процедура за предоставяне на концесия на воден обект – микроязовир „Тетово“ и на имот №000323 с площ 98.527 дка в землището на с. Тетово Община Русе и вх. № 422/09.05.2014 г.
4. К.Л. 573 Правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на политика в сферата на устойчивото енергийно развитие.
5. К.Л. 574 Правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на политика в сферата на инвестиционния и сити маркетинг.
6. К.Л. 577 Приемане Годишните финансови отчети и Годишните доклади за дейността за 2013 г. на общинските еднолични търговски дружества, определяне на дивидент и избор на експерт-счетоводител.
7. К.Л. 578 Изменение на Бюджета на Община Русе към 31.03.2014 г.
8. К.Л. 585 Приемане на наредба за изменение и допълнение на Наредба №1, на Общински съвет-Русе за общинската собственост.
9. К.Л. 587 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16 на Общински съвет – гр. Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе.
10. К.Л. 588 Създаване на Общинско предприятие „Паркстрой – Русе“.
11. К.Л. 589 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2014 година.
12. Други.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ВЛ. АТАНАСОВ/