Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ПК ПО КУЛТУРА И РЕЛИГИОЗНИ ВЪПРОСИ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 15.05.2017 Г. ОТ 13:30 ЧАСА

1. К.л.513 Наредба №27 за условията и реда за извършване на възстановителни работи при изграждане или отстраняване на повреди на елементи на техническата инфраструктура
2. К.л.517 Годишен отчет за осъществените читалищни дейности по Програмата за развитие на читалищната дейност на територията на Община Русе за 2016 г.
3. К.л.526 Определяне размера на основните месечни трудови възнаграждения на кметовете на кметства, считано от 01.07.2017 г.
4. К.л.527 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2017 година
5. К.л.528 Информация за изменения на Бюджета на Община Русе към 31.03.2017 година
6. К.л.530 Избор на Управител на „Център по дентална медицина 1 – Русе” ЕООД (ЦДМ 1 – Русе)
7. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ д-р Севдалин Ангелов /