Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ПК ПО КУЛТУРА И РЕЛИГИОЗНИ ВЪПРОСИ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 11.09.2017 Г. ОТ 13:30 ЧАСА

1. К.Л. 584 Приемане на Наредба за изменение на Наредба №27 за условията и реда за извършване на възстановителни работи при изграждане или отстраняване на повреди на елементи на техническата инфраструктура
2. К.Л. 596 Приемане на отчета за изпълнение на Сборния бюджет на Община Русе за 2016 година, в едно с одитно становище на Сметна палата за заверка на ГФО на Община Русе за 2016 г.
3. К.Л. 597 Предоставяне на информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Русе към 30.06.2017 г.
4. К.Л 598 Информация за изменения на Бюджета на Община Русе към 30.06.2017 година
5. К.Л. 599 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2017 година
6. К.Л. 621 Кандидатстване с проектно предложение „Реконструкция и представяне на значими културни забележителности с висок туристически потенциал в Еврорегион Русе-Гюргево“ по Програма „INTERREG V-A Румъния – България 2014-2020 г.“
7. К.Л. 622 Кандидатстване с проектно предложение „ Валоризация на общото местно и европейско нематериално наследство чрез културни пространства“ по Програма „INTERREG V-A Румъния – България 2014-2020 г.“
8. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ д-р Севдалин Ангелов /