Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ПК ПО КУЛТУРА И РЕЛИГИОЗНИ ВЪПРОСИ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 04.12.2017 Г. ОТ 13:30 ЧАСА

1. К.Л. 679 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16
2. К.Л. 680 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16 на Общински съвет – Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
3. К.Л. 682 Годишен отчет за втората година от изпълнението на Програмата за управление на Община Русе за мандат 2015-2019 г.
4. К.Л. 685 Проект за 58. МФ „Мартенски музикални дни“ през 2018 г.
5. К.Л .686 Програма за развитие на читалищната дейност в Община Русе през 2018
6. К.Л. 690 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на самостоятелен обект в сграда – публична общинска собственост, с административен адрес: гр. Русе, ул. „Константин Иречек“№16, ет. 1 като заведение за обществено хранене с продажба на алкохол
7. К.Л. 691 Одобряване на Актуализиран документ за изпълнение на Общинския план за развитие на община Русе за периода 2017-2020 г.
8. К.Л. 701 Корекция на бюджета на Община Русе за 2017 г.
9. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ д-р Севдалин Ангелов /