Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ПК ПО ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 12.06.2017 Г. ОТ 11:00 ЧАСА

1. К.Л. 531 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16 на Общински съвет – Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
2. К.Л.532 Приемане на Наредба за изменение на Наредба №16 на Общински съвет – Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
3. К.Л. 533 Проект на Наредба за реда и условията за ползване на социалната услуга „Социални жилища“
4. К.Л 535 Откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга на обект Пристанище за обществен транспорт с регионално значение Пристис – обект – публична общинска собственост
5. К.Л. 549 Преобразуване на Помощно училище „Д-р Петър Берон“ – Русе от общинско училище в общински център за специална образователна подкрепа
6. К.Л. 550 Отдаване под наем на помещения, частна общинска собственост за клубове на политически партии
7. К.Л. 554 Корекция на бюджета на Община Русе за 2017 г.
8. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ Стоян Янев /