Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО БФ, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 15.01.2015 Г. ОТ 10:00 ЧАСА

1. К.Л. 817 Допълнение на Програма „Асистирана репродукция“, приета с Решение №1255 по Протокол №44 от 11.12.2014 г. на Общински съвет-Русе
2. К.Л. 818 Отчет за изпълнение на Годишния план за приватизация на общинска собственост през 2014 г. и приемане на Годишен план за приватизация на общинска собственост през 2015 г.
3. К.Л. 821 Даване на съгласие за стартиране на процедура по чл. 35, ал. 1 и ал. 3, т.6 от Закона за горите за замяна на поземлени имоти – частна общинска собственост с поземлени имоти – частна държавна собственост, представляващи горски територии в териториалния обхват на Териториално поделение Държавно ловно стопанство „Дунав“
4. К.Л. 822 Приемане на Общински годишен план за младежта на Община Русе за 2015 година
5. К.Л. 823 Отдаване под наем на помещения общинска собственост за клуб на КП „България без цензура“
6. К.Л. 825 Съгласие за удължаване на срока на Запис на заповед в изпълнение на Решение 01183, прието с Протокол №42 от 16.10.2014 г. на Общински съвет-Русе и издаването на негово място на нов Запис на заповед, неотменно и безусловно, без протест и разноски, платим на предявяване, със срок за предявяване на плащането – 03.12.2015 г. в размер на 524 986.00 лв. в полза на договарящия орган – МРРБ, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие“ – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие“ по проект „Техническа помощ в подкрепа на Община Русе за програмен период 2014-2020 г.“
7. К.Л. 826 Приемане на План за действие на Община Русе /2015-2017 г./ в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на ромите и гражданите, живеещи в сходна на ромите ситуация (2013-2020 г.)
8. К.Л. 828 Отчет за дейността на Общински съвет-Русе за периода юли-декември 2014 г.
9. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ ЙОРДАНКА ДАНЕВСКА /