Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО БФ, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 19.02.2015 Г. ОТ 10:00 ЧАСА

1. К.Л. 844 Приемане на Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
2. К.Л. 845 Одобряване на Обща схема на преместваеми обекти по чл. 56 и РИЕ по чл. 57 от ЗУТ за територията на зона „Д“ /ул. „Борисова“ с гаровия площад/ – гр. Русе, съгласно Наредба №7 на Общински съвет-Русе
3. К.Л. 846 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №20 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Русе
4. К.Л. 847 Годишен финансов отчет и Отчет за дейността на УС на общинска фондация „Русе-град на свободния дух“ за 2014 г.
5. К.Л. 848 Приемане на Бюджет, насоки за работата и работна програма на общинска фондация „Русе-град на свободния дух“ за 2015 г.
6. К.Л 849 Прекратяване на пълномощията на д-р Иван Стоянов като пълномощник на Община Русе в Общото събрание на „Многопрофилна болница за активно лечение – Русе” АД и избор за член на Общото събрание на дружеството на негово място д-р Пламен Станев
7. К.Л 851 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №17 за символиката на община Русе
8. К.Л. 852 Изменение и допълнение на Наредба №21 за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на Община Русе
9. К.Л. 853 Приемане на общинската Програма за закрила на детето – 2015 г.
10. К.Л. 854 Утвърждаване на Програма „Спорт“ – 2015 г. с промяна на Приложение №1 и Приложение №3 към Правилника за условията и реда за финансово подпомагане дейностите на спортните клубове в Община Русе, приет с Решение №478/19.02.2009 г. и с последно изменение с Решение №908/20.02.2014 г.
11. К.Л. 855 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №5 за търговската дейност на територията на Община Русе и Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
12. К.Л. 857 Вписване в Търговския регистър на промени на обстоятелствата във връзка с осъщественото прехвърляне в полза на Община Русе на притежаваните от държавата дялове от капитала на „Летище Русе‘ЕООД
13. К.Л. 858 Приемане на краен ликвидационен баланс на „Хляб и хлебни изделия“ЕООД в ликвидация и заличаването му в Търговския регистър при Агенцията по вписванията
14. К.Л. 859 Даване съгласие за продължаване действието на договор от „Център за психично здраве-Русе“ЕООД за теглене на кредит – тип овърдрафт
15. К.Л. 862 Откриване на процедура за предоставяне на концесия за строителство на Плувен комплекс за професионален и масов спорт и отдих в „Парка на младежта“ на град Русе
16. К.Л. 864 Започване на подготвителни действия за предоставяне на концесия на пристанище за обществен транспорт с регионално значение „Пристис“
17. К.Л. 867 Изменение и допълнение на Правилата и критериите за класиране и прием в общинските детски ясли на територията на Община Русе, приети с Решение №846 по Протокол №32/12.12.2013 г. на Общински съвет-Русе
18. К.Л. 873 Изменения на Бюджета на Община Русе към 31.12.2014 г.
19. К.Л. 874 Одобряване на Последваща оценка на Общински план за развитие на Община Русе за периода 2007-2013 г.
20. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ ЙОРДАНКА ДАНЕВСКА /