Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО БФ, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 10.09.2015 Г. ОТ 10:00 ЧАСА

1. К.Л. 1027 Удостояване посмъртно със званието „Почетен гражданин на град Русе“ Светлозар Акендиев Димитров – Змей Горянин
2. К.Л. 1028 Удостояване със званието „Почетен гражданин на град Русе“ маестро Найден Владиславов Тодоров – Директор на Държавна опера – Русе
3. К.Л. 1030 Приемане на краен ликвидационен баланс на „Обреден дом“ в ликвидация и заличаването му в Търговския регистър при Агенцията по вписванията
4. К.Л. 1031 Информация за изменение на Бюджета на Община Русе към 30.06.2015 година
5. К.Л. 1035 Предоставяне на информация за текущото изпълнение на Бюджета на Община Русе към 30.06.2015 година
6. К.Л. 1037 Утвърждаване и дофинансиране на самостоятелни паралелки с пълняемост под задължителния минимум за учебната 2015/2016 година
7. К.Л. 1038 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост
8. К.Л. 1039 Съгласие за продажба на общински терен от 108 кв. м. по улична регулация, приобщен към УПИ I-50 в кв. 69 по регулационния план на село Сандрово
9. К.Л. 1040 Съгласие за продажба на общински терен от 33 кв.м. по улична регулация, приобщен към УПИ III-3309 в кв. 21 по регулационния план на град Русе
10. К.Л. 1041 Съгласие за продажба на общински терен от 26 кв.м. по улична регулация, приобщен към УПИ III-743 в кв. 69 по регулационния план на град Русе
11. К.Л. 1042 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в землището на град Русе
12. К.Л. 1043 Откриване процедура за продажба на общински имот, попадащ в територията по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в землището на с. Николово
13. К.Л. 1044 Продажба на земя – частна общинска собственост в град Русе, ж.к. „Чародейка-Г-север“ по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост
14. К.Л. 1049 Допълване на списъка на лицата и длъжностите, имащи право на транспортните разходи, съгласно чл. 40, ал. 1 от ПМС №8/16.01.2015 г. от Бюджет 2015 година, утвърден с Решение на Общински съвет №1285/12.02.2015 г. – Приложение №17
15. К.Л. 1050 Приемане на актуализирана средносрочна прогноза 2016-2018 г. – Местни дейности на Община Русе и Приложения
16. К.Л. 1051 Корекция на Бюджета на община Русе за 2015 година
17. К.Л. 1055 Актуализация на бюджета на общинска фондация „Русе-град на свободния дух“ за 2015 г.
18. К.Л. 1056 Кандидатстване с проектно предложение „Добре развита транспортна система в Еврорегион Русе-Гюргево за по-добра свързаност с транс европейската транспортна мрежа TEN-T“ по Програма “INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г.“ и решение за осигуряване на съфинансиране от Община Русе
19. К.Л. 1057 Кандидатстване с проектно предложение „Развитие на поречието на река Дунав за по-добра свързаност на Еврорегион Русе-Гюргево с Паневропейски транспортен коридор №7“ по Програма „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г.“ и решение за осигуряване на съфинансиране от Община Русе
20. К.Л. 1058 Кандидатстване с проектно предложение „Реконструкция и експониране на емблематични културни обекти с висок туристически потенциал в Еврорегион Русе – Гюргево“ по Програма „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г.“ и решение за осигуряване на съфинансиране от Община Русе
21. К.Л. 1059 Кандидатстване с проектно предложение „Валоризация на общото местно и европейско нематериално културно наследство чрез интерактивен музей“ по Програма „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г.“ и решение за осигуряване на съфинансиране от Община Русе
22. К.Л. 1060 Кандидатстване с проектно предложение „Създаване на общ център и база данни за управление на риска и територията по река Дунав“ по Програма „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г.“ и решение за осигуряване на съфинансиране от Община Русе
23. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ ЙОРДАНКА ДАНЕВСКА /