Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО ЗОРС, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 07.11.2013 Г. ОТ 16:00 ЧАСА

1. К.Л.339 Даване на съгласие за намаляване на капитала на „КОЦ-Русе“ЕООД и внасяне на непарична вноска от Община Русе в капитала на „МБАЛ-Русе“АД
2. К.Л.340 Съгласие за продажба на общински терен от 33 кв.м. по улична регулация, приобщен към УПИ VII-1166 в кв. 71 по регулационния план на село Червена вода
3. К.Л.341 Съгласие за продажба на общински терен от 15,7 кв.м. по улична регулация, приобщен към УПИ VI-1259 в кв. 245 по регулационния план на град Русе
4. К.Л.342 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж върху общински терен за изграждане на 4 /четири/ броя гаражи ситуирани източно от жил. блок 50 А в кв. ЖК „Дружба“№ 3 в гр. Русе
5. К.Л.343 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж върху общински терен за изграждане на 4 /четири/ броя гаражи ситуирани източно от жил. блок 50 А в кв. ЖК „Дружба“№ 3 в гр. Русе
6. К.Л.344 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящ се в землището на град Русе
7. К.Л.345 Придобиване в собственост от Община Русе на земя за разширяване на гробищен парк в село Сандрово
8. К.Л.346 Внасяне на допълнителна парична вноска за обезпечаване на процеса на ликвидация на „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина 1 – Русе“ЕООД
9. К.Л.347 Удължаване срока на ликвидация на „Инвеститорски контрол“ЕООД в ликвидация
10. К.Л.348 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура – външно ел. захранване за поземлен имот 001001 в местност „Боклоджа“, землището на с. Червена вода и даване на предварително съгласие за утвърждаване на трасе
11. К.Л.349 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура – външна водопроводна връзка и ел. захранване за поземлен имот 027051 по КВС на землището на с. Сандрово и даване на предварително съгласие за утвърждаване на трасетата
12. К.Л.350 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура – външна водопроводна връзка и ел. захранване за поземлен имот 000274 по КВС на землище на гр. Мартен и даване на предварително съгласие за утвърждаване на трасета
13. К.Л.351 Учредяване право на строеж за пристрояване (изграждане) на балкон към съществуващ кухненски бокс на апартамент № 3, разположен на първия етаж във вход 2 на жилищен блок №1, намиращ се по бул. „Гоце Делчев“№14, град Русе
14. К.Л.352 Откриване процедура за продажба на общински имоти, попадащи в територия по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в землището на с. Николово, Община Русе
15. К.Л.353 Отпускане на персонална пенсия
16. К.Л.354 Отпускане на персонална пенсия
17. К.Л.355 Приемане на корекция по отношение на „Бюджет 2014” година на Община Русе в частта му за размера на фонд работна заплата на Общински духов оркестър / Биг бенд Русе
18. К.Л.356 Допълване и изменение на Решение № 535, прието с протокол № 24 от 24.04.2013 г. за придобиване право на собственост върху имоти, частна държавна собственост, град Русе, Източна промишлена зона, ІІ-А етап
19. К.Л.357 Приемане на Решение за частична отмяна на Решение № 551 на Общински съвет – гр. Русе, прието с Протокол № 24/25.04.2013 г.
20. К.Л.358 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2013 година
21. К.Л.359 Корекция на план-сметка за разходите по дейностите, които ще се финансират през 2013 г. от приходите от таксата за битови отпадъци
22. К.Л.360 Даване на съгласие за изграждане стоманобетонова шахта, за хидравличен асансьор, за обслужване на масивна четириетажна сграда, намираща се в гр. Русе по ул. „Рига“ № 35.
23. К.Л.361 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.309.29 по кадастралната карта на гр. Русе, находящ се в местността „Караач“
24. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ ЕМИЛ МИЛУШЕВ /