Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО ЗОРС, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 16.01.2014 Г. ОТ 16:00 ЧАСА

1. К.л 411 Приемане на Наредба №25 за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от компетентните органи на Община Русе
2. К.л. 412 Приемане на Наредба №7 за реда и условията за разполагане на преместваеми обекти, за рекламните , информационни и монументално-декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на Община Русе
3. К.л. 413 Предоставяне безвъзмездно за управление на Агенцията по заетостта, на част от недвижим имот – частна общинска собственост намиращ се в гр. Русе, бул. „Ген. Скобелев“№45 за срок от 3 /три/ години
4. К.л. 414 Съгласие за продажба на общински терен 4 кв.м. по улична регулация, приобщен към УПИ III-2353 в кв. 680.1 по регулационни план на град Русе
5. К.л. 415 Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в землището на град Русе
6. К.л. 416 Даване на предварително съгласие за утвърждаване на трасе на захранващ кабел САВТТ 5х25 от МТП „Езерото“ до ПИ 503.2426 в местност „Дрибак 4,5“, землище на с. Николово и на кабел НН – САВТТ 4х16, заместващ демонтирана въздушна мрежа
7. К.л. 417 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура – външно водопроводно отклонение до поземлен имот с идентификатор 63427.299.23 в местност „Саръ баир“, землище на кв. Средна кула, гр. Русе и даване на предварително съгласие за утвърждаване на трасе
8. К.л. 418 Програма за развитие на читалищната дейност в Община Русе през 2014 година
9. К.л. 419 Отпускане на персонална пенсия
10. К.л. 420 Удостояване със званието „Почетен гражданин на град Русе“ – инж. Теодорин Кирилов Патриков
11. К.л. 421 Партньорско участие на Община Русе в мулти-проекта „Дунавски перли – за обитаеми дунавски брегове“
12. К.л. 422 Избор на управител на „Паркстрой“ ЕООД, гр. Русе
13. К.л. 423 Приемане на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Русе и издаване на сертификати клас В
14. К.л. 424 Отчет за изпълнение на Годишния план за приватизация на общинска собственост през 2013 г. и приемане на Годишен план за приватизация на общинска собственост през 2014 г.
15. К.л. 425 Увеличаване на капитала на ДКЦ 2-Русе ЕООД с непарична вноска
16. К.л. 426 Удължаване срок на издадена от Община Русе запис на заповед , без протест и разноски в полза на МРР, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие“ – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие“ по проект „Изграждане на три Центъра за настаняване от семеен тип на територията на гр. Русе“ чрез издаване на нова такава
17. К.л. 427 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на имот с номер 218024 в землището на с. Николово с ЕКАТТЕ51679, Община Русе
18. К.л. 428 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на имот с идентификатор 63427.492.2 по кадастрална карта на гр. Русе, находящ се в местността „Образцов Чифлик“
19. К.л. 429 Решение за кандидатстване с проектно предложение по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO002/13/2.2-14 „Компетентна и ефективна държавна администрация“, по Оперативна програма „Административен капацитет“
20. К.л. 430 Годишен отчет за втората година от изпълнението на програмата за управление на Община Русе за мандат 2011-2015 г.
21. К.л. 431 Определяне на годишната наемна цена на орехови и лескови култури от общинския поземлен фонд на Община Русе за 2014 г.
22. К.л. 432 Допълнение на годишния план за паша в частта за землището на с. Бъзън във връзка с предоставяне за общо ползване на пасища, мери – публична общинска собственост
23. К.л. 433 Удължаване срок на издадена от Община Русе запис на заповед, без протест и разноски в полза на МРРБ, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие“ – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие“ по проект „Обновяване и оборудване на комплексен онкологичен център – Русе“ чрез издаване на нова такава
24. К.л. 434 Решение за кандидатстване на Община Русе по проект „Красива България“, като част от програмата на Министерство на труда и социалната политика (МТСП)
25. К.л. 435 Предоставяне за управление на ВиК оператор, чрез Асоциацията по ВиК – Русе на изградената от Община Русе водопроводна и канализационна мрежа на територията на Индустриален парк – „Русе“, с административен адрес: гр. Русе, местност „Слатина“
26. К.л. 436 Удължаване срок на издадена от Община Русе запис на заповед, без протест и разноски в полза на МРР, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие“ – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие“ по проект „Развитие на културно-исторически атракции в градски туристически ансамбъл“ чрез издаване на нова такава
27. К.л. 437 Приемане на Общински годишен план за младежта на Община Русе за 2014 г.
28. К.л. 438 Отчет за дейността на Общински съвет-Русе през 2013 г.
29. К.л. 439 Приемане на Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация
30. Други
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ ЕМИЛ МИЛУШЕВ /