Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО ЗОРС, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 13.02.2014 Г. ОТ 16:00 ЧАСА

1. К.Л. 442 Одобряване на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за ел. захранване с ниско напрежение на поземлен имот 87700.24.11 в землището на . Ястребово
2. К.Л. 443 Одобряване на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за довеждаща инфраструктура – водопроводно и газопроводно отклонения, трансформаторен пост и кабелно ел. захранване към поземлен имот с идентификатор 63427.309.30 в местност „Караач“, землище на гр. Русе
3. К.Л. 444 Прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на Общината в съсобствен имот, намиращ се в землището на град Русе, местност „Астарджийка“, представляващ ПИ с идентификатор 63427.166.360 на основание чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 34, ал. 1, т. 2 от Наредба №1 на ОбС-Русе
4. К.Л. 445 Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в м. „Караманлийка“, землище на град Русе по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост
5. К.Л. 446 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в землището на град Русе
6. К.Л. 447 Откриване на процедура за продажба на общински имоти, попадащи в територия по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в землището на с. Николово, Община Русе
7. К.Л. 448 Разрешение за изработване изменение на ПРЗ в частта – ВиК схема към подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация и застрояване /ПРЗ/ на Вилна зона на с. Николово
8. К.Л. 449 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Русе, жк. „Дружба 1“, ул. „Връшка чука“№12
9. К.Л. 450 Изменение и допълнение на Правилата за реда и условията за финансиране на проекти в областта на изкуството и културата от бюджета на Община Русе, приети с Решение №774 с Протокол № 37/28.01.2010 г., допълнени с Решение № 827/18.03.2010 г. на ОбС-Русе
10. К.Л. 451 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
11. К.Л. 452 Удостояване със званието „Почетен гражданин на гр. Русе“ на проф. д-р Петър Иванов
12. К.Л. 453 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж върху имот – чатна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, ул. „Княжеска“№7
13. К.Л. 454 Одобряване на подробен устройствен план /ПУП/ – Изменение на парцеларен план за елементи на техническа инфраструктура – външно водопроводно отклонение до ПИ с идентификатор 63427.186.13. в местност „Гъстите круши“, землище на гр. Русе
14. К.Л. 455 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване на право на строеж върху общински терен за изграждане на 5 (пет) броя гаражи ситуирани в УПИ II – за жилищно строителство, кв. 706, ж.р. „Мальовица“ по плана на гр. Русе
15. К.Л. 456 Приемане на Решение за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост в с. Долно Абланово, Община Русе
16. К.Л. 457 Избор на Управител на „Медицински център 1 – Русе‘ЕООД
17. К.Л. 458 Откриване на процедура за приватизация на общински имот – комбинирана сграда „Баня-фурна“, АОС №4737/12.12.2006 г., кв. ДЗС, гр. Русе
18. К.Л. 459 Приемане на краен ликвидационен баланс на „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина 1 – Русе“ ЕООД в ликвидация и заличаването му в Търговския регистър при Агенцията по вписванията
19. К.Л. 460 Извършване на реконструкция на пазар „Чародейка“
20. К.Л. 461 Правилника за организацията и дейността на обществения посредник в Община Русе
21. К.Л. 462 Обявяване на конкурс за избор на обществен посредник на територията на Община Русе
22. К.Л. 463 Поставяне на паметен знак
23. К.Л. 464 Приемане на отчет за изпълнение на Програма за развитие на туризма в Община Русе през 2013 г. и приемане на Програма за развитие на туризма на Община Русе за 2014 г.
24. К.Л. 465 Приемане на отчета за изпълнение на Сборния бюджет на Община Русе за 2013 г.
25. К.Л. 466 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.153.2371 по кадастралната карта на гр. Русе, находящ се в местността „Караач“
26. К.Л. 467 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на имот номер 503.89 в землището на с. Николово с ЕКАТТЕ51679, Община Русе, находящ се в местността „Дрибак 6“
27. К.Л. 468 Приемане на Подробен устройствен план – ПЗ на УПИ I-7520 – За озеленяване и УПИ II-7280 – За обществено-обслужващи дейности – паркинг кв. 874, ЦГЧ, гр. Русе
28. К.Л. 469 Утвърждаване на Програма „Спорт 2014“ с промяна на Приложение №1 и Приложение №3 към Правилника за условията и реда за финансово подпомагане дейностите на спортните клубове в Община Русе, приет с Решение № 478/19.02.2009 г., изменен с Решение № 803/25.02.2010 г., Решение № 1113/17.03.2011 г., Решение № 127/22.03.2012 г., Решение № 477/21.02.2013 г. на Общински съвет-Русе
29. К.Л. 470 Приемане на Декларация за достъпа до спорт в Община Русе
30. К.Л. 471 Приемане на Общинската Програма за закрила на детето – 2014 г.
31. Други
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ ЕМИЛ МИЛУШЕВ /