Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО ЗОРС, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 15.05.2014 Г. ОТ 16:00 ЧАСА

1. К.Л. 564 Сформиране на работна група за създаване на регламент и правила при извършване на ремонтни работи по фасадите на многоетажни сгради в Община Русе
2. К.Л. 565 Предоставяне на безвъзмездно право за управление, за срок от 5 /пет/ години, на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в село Басарбово, Община Русе на Драматичен театър „Сава Огнянов“ – Русе
3. К.Л. 566 Приемане на депозираните от Председателите на Народните читалища отчети за осъществените читалищни дейности в изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност на територията на Община Русе за 2013 г.
4. К.Л. 567 Съгласие за продажба на общински терен от 9 кв.м. по улична регулация, приобщен към УПИ XXIII-1292 в кв. 59 по регулационния план на село Николово
5. К.Л. 568 Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в землището на град Русе
6. К.Л. 569 Отпускане на персонална пенсия
7. К.Л. 570 Учредяване безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, местността „Мерата“, представляващ хижа „Приста“, на Сдружение с обществено полезна дейност „Туристическо дружество – Приста“ за срок от 10 години
8. К.Л. 571 Приемане на решение за изменение на Решение №580/25.04.2013 г. на общински съвет-Русе
9. К.Л. 572 Откриване на процедура за предоставяне на концесия на воден обект – микроязовир „Тетово“ и на имот №000323 с площ 98.527 дка в землището на с. Тетово Община Русе и вх. № 422/09.05.2014 г.
10. К.Л. 573 Правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на политика в сферата на устойчивото енергийно развитие
11. К.Л. 574 Правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на политика в сферата на инвестиционния и сити маркетинг
12. К.Л. 575 Решение за придобиване на дълготрайни материални активи от „Обреден дом“ЕООД
13. К.Л. 576 Учредяване безвъзмездно право на позлване върху недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе по ул. „Княжеска“№15 на Асоциацията на дунавските общини „Дунав“
14. К.Л. 577 Приемане Годишните финансови отчети и Годишните доклади за дейността за 2013 г. на общинските еднолични търговски дружества, определяне на дивидент и избор на експерт-счетоводител
15. К.Л. 578 Изменение на Бюджета на Община Русе към 31.03.2014 г.
16. К.Л. 579 Допълване на списъка на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи, съгласно чл. 50, ал. 1 от ПМС №3/15.01.2014 г. от Бюджет 2014 г., утвърден с Решение на Общински съвет №886/14.02.2014 г. – Приложение №17
17. К.Л. 580 Отдаване под наем на имот частна общинска собственост за клуб на Съюз на инвалидите в България – регионална организация – Русе
18. К.Л. 581 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост
19. К.Л. 582 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен публична общинска собственост за разполагане на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ
20. К.Л. 583 Допълнение на годишния план за паша в частта на землището на с. Хотанца за разпределение на пасища, мери индивидуално ползване
21. К.Л. 584 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.183.24 по кадастралната карта на гр. Русе, находящ се в местността „Над линията“
22. К.Л. 585 Приемане на наредба за изменение и допълнение на Наредба №1, на Общински съвет-Русе за общинската собственост
23. К.Л. 586 Стартиране на процедура по чл.36в, ал.1, т.1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане за промяна на капацитета на социалната услуга Център за настаняване от семеен тип
24. К.Л. 587 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16 на Общински съвет – гр. Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
25. К.Л. 588 Създаване на Общинско предприятие „Паркстрой – Русе“
26. К.Л. 589 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2014 година
27. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ ЕМИЛ МИЛУШЕВ /