Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО ЗОРС, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 10.07.2014 Г. ОТ 16:00 ЧАСА

1. К.Л. 615 Продажба на земя – частна общинска собственост по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост в град Мартен
2. К.Л. 616 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на град Мартен
3. К.Л. 617 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящ се в землището на град Русе
4. К.Л. 618 Приемане на Решение за откриване на процедура за продажба на земеделски имот № 185023, находящ се в землището на с. Долно Абланово, Община Русе, местността „Над село“, описан в Акт за частна общинска собственост 03476/06.12.2000 г., чрез публичен търг с явно наддаване
5. К.Л. 619 Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет
6. К.Л. 620 Продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост
7. К.Л. 621 Учредяване безвъзмездно право на управление, върху общински имот Сграда – Пантеон на възрожденците на Регионален исторически музей – Русе
8. К.Л. 622 Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в местността „Кантона“ в землището на село Басарбово
9. К.Л. 623 Предоставяне на общински недвижим имот – новопостроена детска градина, намираща се в гр. Русе, безвъзмездно управление
10. К.Л. 624 Прекратяване на съсобственост чрез продажба на частта на Общината в съсобствени имоти – частна общинска собственост, намиращи се в село Басарбово на основание чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 34, ал. 1, т. 2 от Наредба №1 на ОбС-Русе
11. К.Л. 625 Съгласие за продажба на общински терен от 22 кв. м. по улична регулация, приобщен към УПИ XX-277 в кв. 11 по регулационния план на село Басарбово
12. К.Л. 626 Съгласие за продажба на общински терен от 16,17 кв. м. по улична регулация, приобщен към УПИ XI-885 в кв. 103 по регулационния план на село Николово
13. К.Л. 627 Утвърждаване на списък на средищните училища на територията на Община Русе за учебната 2014-2015 година
14. К.Л. 628 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ
15. К.Л. 629 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени – публична общинска собственост за разполагане на рекламно-информационни елементи с площ над 3,00 кв. м. по чл. 57 от ЗУТ
16. К.Л. 630 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени – публична общинска собственост за разполагане на рекламно-информационни елементи с площ над 3,00 кв. м. по чл. 57 от ЗУТ
17. К.Л. 631 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен публична общинска собственост за разполагане на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ
18. К.Л.632 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.153.2164 в землището на гр. Русе, местност „Караач“.
19. К.Л.633 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлени имоти с номера №№503.740 и 503.741 по плана на новообразуваните имоти на местността Дрибак 4,5, с. Николово, Община Русе.
20. К.Л.634 Стратегия за стопанисване и управление на поземлени имоти, с предназначение – земеделски земи, собственост на Община Русе.
21. К.Л.635 Решение за разпореждане с имот, частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 63427.87.8, с площ от 10,933 дка, находящ се в местност „Слатина”, землище Русе, предмет на АОС № 6031 от 15.07.2009 г.
22. К.Л.636 Предоставяне безвъзмездно за управление на част от общински недвижим имот, на СОУЕЕ „Св. Константин Кирил философ“-Русе.
23. К.Л.637 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16, на Общински съвет – гр. Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе.
24. К.Л.638 Решение за даване на съгласие на Сдружение “Спортен клуб по фехтовка – ФК Русе”, за кандидатстване с проект, по Наредба № 2 от 08.05.2014 г. за финансово подпомагане на строителство и ремонт на спортни обекти и съоръжения на Министерството на младежта и спорта.
25. К.Л.639 Одобряване на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура – външно водопроводно отклонение
26. К.Л.640 Одобряване на подробен устройствен план / ПУП / – Парцеларен план за техническа инфраструктура – външно ел. захранване за ПИ 218014, местност „Плужна“, землище на с. Николово, Община Русе
27. К.Л.641 Даване на предварително съгласие за трасе на външен водопровод и външен електропровод за захранване на ПИ 012010 в местност „Над село”, землище на с. Николово
28. К.Л.642 Одобряване на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура – външна водопроводна връзка и външно ел. захранване за ПИ 027051 по КВС на с. Сандрово, Община Русе
29. К.643 Стартиране на процедура по чл. 36в, ал. 1, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане за откриване на Център за настаняване от семеен тип и Наблюдавано жилище
30. К.Л.644 Изменение на Решение № 535, прието с протокол № 24 от 24.04.2013 г. за придобиване право на собственост върху имоти, частна държавна собственост, град Русе, Източна промишлена зона, ІІ-А етап
31. К.Л.645 Съгласие за извършване на делба на общински Поземлен имот №000084 по Картата на възстановената собственост, публична общинска собственост, землището на село Сандрово, община Русе
32. К.Л.646 Удължаване срок на издадена от Община Русе запис на заповед, без протест и разноски в полза на МРР, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие“- Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие” по проект „Развитие на културно-исторически атракции в градски туристически ансамбъл“ чрез издаване на нова такава.
33. К.Л.647 Учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 10 /десет/ години на част от общински недвижим имот, представляващ масивна двуетажна сграда с идентификатор 63427.2.351.1, със застроена площ 128 кв.м., находящ се в гр. Русе, ул. „Дондуков Корсаков“ № 45
34. К.Л.648 Съгласие за изменение на Подробния устройствен план (ПУП) за промяна предназначението на част от училищен имот, намиращ се в село Сандрово, Община Русе.
35. К.Л.649 Допълване на списъка на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи, съгласно чл. 50 ал.1 от ПМС №3/15.01.2014г. от Бюджет 2014 година, утвърден с Решение на Общински съвет № 886/14.02.2014г. – Приложение № 17
36. К.Л.650 Прекратяване на „Обреден дом” ЕООД и създаване на Общинско предприятие „Обреден дом – Русе”
37. К.Л.651 Приемане на Наредба № 13 за организация и управление на гробищните паркове на територията на Община Русе
38. К.Л.652 Решение за продажба чрез публичен търг на дела от общинското участие в капитала, представляващ сто на сто от вписания капитал на ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 2 – Русе – ЕООД
39. К.Л.653 Разрешение за изработване на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническата инфраструктура – външна водопроводна връзка до ПИ 63427.183.22 в местност „Над линията”, землище на град Русе
40. К.Л.654 Корекция на бюджета на Община Русе за 2014 година
41. К.Л.655 Отчет за дейността на Общински съвет – Русе за периода януари – юни 2014 г.
42. К.Л.656 Приемане на план за велосипедна мрежа в допълнение на план схемата на комуникационно-транспортната система на гр. Русе
43. К.Л.657 Актуализация на бюджета на Общинска фондация „Русе – град на свободния дух“ за 2014 г.
44. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ ЕМИЛ МИЛУШЕВ /