Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО ЗОРС, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 09.10.2014 Г. ОТ 16:00 ЧАСА

1. К.Л. 705 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в землището на град Русе
2. К.Л. 706 Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в местността „Касева чешма“, землище на град Русе, по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост
3. К.Л. 707 Решение за определяне на допълнително заплащане на км/пробег за компенсиране разходите от извършваните превози на пътници, извън чертите на гр. Русе, определени със строителните му граници в действащия устройствен план по градските линии от Общинската транспортна схема
4. К.Л. 708 Решение за определяне на срока на валидност на разрешението за таксиметров превоз, минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидна на територията на Община Русе и срок на валидност на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници
5. К.Л. 709 Откриване процедура за продажба на общински имоти, попадащи в територията по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в землището на с. Николово, Община Русе
6. К.Л. 710 Учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 10 /десет/ години на част от общински недвижим имот, представляващ масивна двуетажна сграда с идентификатор 63427.2.351.1 със застроена площ 128 кв. м., находящ се в гр. Русе, ул. „Витоша“№18
7. К.Л. 711 Поправка на очевидна фактическа грешка, допусната в Решение № 1110, прието с Протокол № 41/11.09.2014 г. на Общински съвет-Русе, относно дадено съгласие за извършване на продажба на ПИ с идентификатор 63427.156.136, находящ се в местността „Под Левента“, землище на град Русе по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС
8. К.Л. 712 Предоставяне на общински недвижим имот – новопостроена детска градина намираща се в гр. Русе, жк. „Дружба-3“, безвъзмездно за управление
9. К.Л. 713 Съгласие за продажба на общински терен от 14 кв. м. по улична регулация, приобщен към УПИ XVII-154 в кв. 149 по регулационния план на кв. „Средна кула“ град Русе
10. К.Л. 714 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени – публична общинска собственост за разполагане на рекламно-информационни елементи с площ над 3,00 кв. м. по чл. 57 от ЗУТ
11. К.Л. 715 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ
12. К.Л. 716 Удължаване на срока до 31.03.2015 г. за предоставяне безвъзмездно за управление на част от недвижим имот – частна общинска собственост намиращ се в гр. Русе, ул. „Фердинанд“№3а на Министерство на образованието и науката, за нуждите на проект BG 051PO001-4.3.02-001 “Система за кариерно ориентиране в училищното образование“
13. К.Л. 717 Съгласие за продажба на общински терен от 5 кв. м. по улична регулация, приобщен към УПИ XII-692 в кв. 142 по регулационния план на кв. „Средна кула“, град Русе
14. К.Л. 718 Отпускане на персонална пенсия
15. К.Л. 719 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура – външно ел. захранване /увеличение на мощността/ на ПИ 000206 /летище/ в землището на с. Бъзън и даване на предварително съгласие за утвърждаване на трасе
16. К.Л. 720 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Изменение на план за улична регулация от о.т. 16 до о.т. 15 и от о.т. 15 до о.т. 29 и план за регулация на ПИ с идентификатор 63427.2.1173 в кв. 4 по плана на гр. Русе
17. К.Л. 721 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура – водоснабдяване на ДЗЗД „Тонита“ в местността „Плужна“, землище на с. Николово и даване на предварително съгласие за утвърждаване на трасе
18. К.Л. 722 Промяна на вида на социална услуга – резидент тип „Защитено жилище“ в социална услуга „Защитено жилище за хора с умствена изостаналост“, делегирана от държавата дейност
19. К.Л. 723 Изграждането на паметник на Васил Левски в централна градска част
20. К.Л. 724 Предоставяне безвъзмездно за управление на Регионален исторически музей – Русе, спрямо общински имот, представляващ ПИ с идентификатор 63427.2.565 по КККР-гр. Русе
21. К.Л. 725 Допълване на списъка на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи, съгласно чл. 50, ал. 1 от ПМС № 3/15.01.2014 г. от Бюджет 2014 година, утвърден с Решение на Общински съвет №886/14.02.2014 г. – Приложение №17 и №18
22. К.Л. 726 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, гр. Русе, местност „Люляците 1, 2“, ул. „16-та“
23. К.Л. 727 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в землището на гр. Русе, местност „Под Левента“
24. К.Л. 728 Решение за прекратяване на процедура за предоставяне на концесия на воден обект – микроязовир „Тетово“ и на имот №000323 с площ 98.527 дка в землището на с. Тетово Община Русе
25. К.Л. 729 Приемане на Наредба за изменение и допълване на Наредба №16, на Общински съвет-Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
26. К.Л. 730 Учредяване право на надстрояване на сграда изградена върху общински терен, намираща се по ул. „Видин“№21 в град Русе
27. К.Л. 731 Съгласие на Община Русе да издаде Запис на заповед, без протест и разноски в полза на МРР, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие“ – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие“ по проект „Техническа помощ в подкрепа на Община Русе за програмен период 2014-2020 г.
28. К.Л. 732 Одобряване на Обща схема на преместваемите обекти по чл. 56 и РИЕ по чл. 57 от ЗУТ за територията на зона „А“ по ул. „Александровска“ – гр. Русе / площад „Свобода“ до площад „Батенберг“/, съгласно Наредба №7 на Общински съвет-Русе
29. К.Л. 733 Безвъзмездно прехвърляне в собственост на Община Русе на имот – публична държавна собственост по реда на чл. 54 от Закона за държавната собственост (ЗДС), представляващ сгради към обект „Гражданско летище за обществено ползване – Русе“
30. К.Л. 734 Безвъзмездно придобиване на Община Русе на 651 дяла, представляващи 100 на сто от капитала на „Летище Русе“ЕООД, собственост на българската държава
31. К.Л. 735 Допълнение на Правилника за дейността на Общинско предприятие „Спортни имоти“ и приемане на списък на спортните обекти и съоръжения – общинска собственост за отдаване под наем през 2014 г.
32. К.Л. 736 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2014 година
33. К.Л.737 Участие като партньор в международен проект „Пътят на римските императори и Пътят на виното – RER-DWR II”, финансиран по Програма „Подкрепа за подобряване и насърчаване на устойчиви транснационални тематични туристически продукти“ на Главна дирекция „Предприятия и промишленост“ на Европейската комисия
34. Разни

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ ЕМИЛ МИЛУШЕВ /