Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО БФ, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 13.03.2014 Г. ОТ 10:00 ЧАСА

1. К.Л. 473 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост с административен адрес: гр. Русе, кв. „Средна кула“, ул. „Върбица“
2. К.Л. 474 Откриване на процедура за продажба на общински имоти, попадащи в територия по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в землището на с. Николово, Община Русе
3. К.Л. 475 Откриване на процедура за продажба на общински имот, попадащ в територия по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в землището на с. Николово
4. К.Л. 476 Приемане на Наредба №7 За реда и условията за разполагане на преместваемите обекти, на рекламно-информационните и монументално-декоративни елементи и за осъществяване на рекламната дейност на територията на Община Русе
5. К.Л. 477 Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти-частна общинска собственост, находящи се в землището на град Русе
6. К.Л. 478 Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в землището на град Русе
7. К.Л. 481 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обособени части от учебни заведения
8. К.Л. 485 Поемане на дългосрочен дълг по Закона за общинския дълг чрез Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ ЕАД за осигуряване на финансови средства за изпълнение на Проект „Интегрирана система за градски транспорт на град Русе“
9. К.Л. 486 Поемане на дългосрочен дълг по Закона за общинския дълг чрез Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ ЕАД за осигуряване на финансови средства за изпълнение на Проект „Интегрирана система за градски транспорт на град Русе“
10. К.Л. 487 Поемане на дългосрочен дълг по Закона за общинския дълг чрез Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ ЕАД за осигуряване на финансови средства за изпълнение на Проект „Подобряване достъпността на „Еврорегион Русе-Гюргево с Пан – Европейски транспортен коридор №9“
11. К.Л. 488 Приемане на Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
12. К.Л. 489 Годишен доклад за наблюдението и реализацията на Програмата за 2013 г. към „Актуализиран документ за изпълнение на Плана за развитие на Община Русе 2011-2013 г.
13. К.Л. 491 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост за клуб
14. К.Л. 492 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №2 на Общински съвет-Русе за начални цени за отдаване под наем на обекти със стопанско и административно предназначение
15. К.Л. 494 Даване съгласие „ДКЦ-2-Русе“ ЕООД за сключване на анекс към Договори за кредит тип овърдрафт за продължаването им с 12 месеца
16. К.Л. 496 Годишен отчет за 2013 г. за изпълнение на План за действие към Стратегическа карта за шум в околната среда на англомерация Русе
17. К.Л. 497 Годишен отчет за 2013 г. за изпълнение на Програма за намаляване на емисии на замърсители и достигане на установените норми на вредни вещества в атмосферния въздух на община Русе
18. К.Л. 498 Годишен отчет за 2013 г. за изпълнение на Програма за управление на дейностите по отпадъците на Община Русе
19. К.Л.502 Продажба на земя – частна общинска собственост, на собственика на законно построена върху нея сграда – чл. 35, ал. 3 от ЗОС, а административен адрес: гр. Русе, кв. „Чародейка-Г-юг“, ул. „Тодор Икономов“
20. К.Л.508 Освобождаване от заплащане на топлоенергия спортни клубове-наематели на спортни зали и съоръжения.собственост на Община Русе
21. К.Л. 509 Откриване на процедура за приватизация на общинското участие в капитала на „ДКЦ-2-Русе“ЕООД
22. К.Л. 510 Удължаване срока на ликвидация на „Център за кожно-венерически заболявания д-р Вл. Горанов-Русе“ЕООД в ликвидация и внасяне на допълнителна парична вноска за обезпечаване на процеса на ликвидация
23. К.Л. 511 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2014 година
24. К.Л. 512 Допълване на списъка на лицата и длъжностите.имащи право на транспортни разходи.съгласно чл.50 ал.1 от ПМС №3/15.01.2014г. от Бюджет 2014год.утвьрден с Решение на Общинския съвет 0 886/14.02.14г-Приложение №17 и Приложение №18
25. К.Л. 513 Работна група за създаване на Общинско предприятие „Паркстрой”
26. К.Л. 514 Приемане на Средносрочна прогноза 2015-2017 г. – Местни дейности на Община Русе и Приложения
27. К.Л. 516 Партньорско участие на Община Русе в изграждане и развитие на Регионални центрове за култура и иновации в гр. Русе, България и гр. Елванген, ФРГ
28. К.Л. 517 Приемане на Основни насоки за дейността и Работна програма за 2014 г., щат и Бюджет на Общинска фондация „Русе – град на свободния дух“ за 2014 г.
29. К.Л. 518 Приемане на Отчет за дейността на Управителния съвет и Годишен финансов отчет на общинска фондация „Русе – град на свободния дух“ за 2013 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ Йорданка Даневска /