Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО ИИП, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 14.05.2014 Г. ОТ 10:00 ЧАСА

1. К.Л. 567 Съгласие за продажба на общински терен от 9 кв.м. по улична регулация, приобщен към УПИ XXIII-1292 в кв. 59 по регулационния план на село Николово
2. К.Л. 568 Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в землището на град Русе
3. К.Л. 572 Откриване на процедура за предоставяне на концесия на воден обект – микроязовир „Тетово“ и на имот №000323 с площ 98.527 дка в землището на с. Тетово Община Русе и вх. № 422/09.05.2014 г.
4. К.Л. 573 Правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на политика в сферата на устойчивото енергийно развитие
5. К.Л. 574 Правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на политика в сферата на инвестиционния и сити маркетинг
6. К.Л. 575 Решение за придобиване на дълготрайни материални активи от „Обреден дом“ЕООД
7. К.Л. 577 Приемане Годишните финансови отчети и Годишните доклади за дейността за 2013 г. на общинските еднолични търговски дружества, определяне на дивидент и избор на експерт-счетоводител
8. К.Л. 578 Изменение на Бюджета на Община Русе към 31.03.2014 г.
9. К.Л. 580 Отдаване под наем на имот частна общинска собственост за клуб на Съюз на инвалидите в България – регионална организация – Русе
10. К.Л. 581 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост
11. К.Л. 582 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен публична общинска собственост за разполагане на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ
12. К.Л. 585 Приемане на наредба за изменение и допълнение на Наредба №1, на Общински съвет-Русе за общинската собственост
13. К.Л. 587 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16 на Общински съвет – гр. Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
14. К.Л. 588 Създаване на Общинско предприятие „Паркстрой – Русе“
15. К.Л. 589 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2014 година
16. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ Димитър Кънчев /