Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО ИИП, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 11.06.2014 Г. ОТ 10:00 ЧАСА

1. К.Л. 591 Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в землището на село Басарбово
2. К.Л. 592 Отдаване под наем на помещения общинска собственост за клуб на фондация „Европейски център по медиация и арбитраж“
3. К.Л. 593 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен публична общинска собственост за разполагане на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ
4. К.Л. 594 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обособени части от учебни заведения в гр. Русе и гр. Мартен
5. К.Л. 596 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, с административен адрес: гр. Русе, кв. „Средна кула“, ул. „Тодор Страшимиров“
6. К.Л. 597 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в местността „Астарджийка“, землище на град Русе
7. К.Л. 598 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост в с. Тетово
8. К.Л. 599 Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване, за продажба на общински недвижим имот, намиращ се в Западна промишлена зона на град Русе, на ул. „Росица
9. К.Л. 600 Увеличаване на капитала на :Комплексен онкологичен център – Русе“ /КОЦ-Русе/ ЕООД, чрез непарична вноска с активи придобити по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.“, Схема за безвъзмездна финансова помощ BG 161PO001/1.1-11/2011 – „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации“, по проект „Обновяване и оборудване на Комплексен онкологичен център – Русе“
10. К.Л. 603 Решение за приватизация чрез търг на общински имот – бивша поликлиника в село Тетово, АОС № 3944/28.10.2002 г.
11. К.Л. 604 Приемане на краен ликвидационен баланс на „Център за кожно-венерически заболявания д-р Вл. Горанов – Русе“ЕООД в ликвидация и заличаването му в Търговския регистър при Агенцията по вписванията
12. К.Л. 605 Корекция на бюджета на Община Русе за 2014 година
13. К.Л. 607 Приемане на Общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби за 2014 г.
14. К.Л. 609 Упълномощаване на Искрен Маринов Илиев, представляващ Община Русе в качеството и на член на Съвета на директорите на „Сплендид“ АД да гласува за вземане на банкови кредити от дружеството
15. К.Л. 614 Удостояване на проф. д-р Ваньо Митев с почетно звание „Почетен гражданин на град Русе“
16. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ Димитър Кънчев /