Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО ИИП, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 09. 07.2014 Г. ОТ 10:00 ЧАСА

1. К.Л. 615 Продажба на земя – частна общинска собственост по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост в град Мартен
2. К.Л. 616 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на град Мартен
3. К.Л. 617 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящ се в землището на град Русе
4. К.Л. 618 Приемане на Решение за откриване на процедура за продажба на земеделски имот № 185023, находящ се в землището на с. Долно Абланово, Община Русе, местността „Над село“, описан в Акт за частна общинска собственост 03476/06.12.2000 г., чрез публичен търг с явно наддаване
5. К.Л. 619 Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет
6. К.Л. 620 Продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост
7. К.Л. 622 Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в местността „Кантона“ в землището на село Басарбово
8. К.Л. 624 Прекратяване на съсобственост чрез продажба на частта на Общината в съсобствени имоти – частна общинска собственост, намиращи се в село Басарбово на основание чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 34, ал. 1, т. 2 от Наредба №1 на ОбС-Русе
9. К.Л. 625 Съгласие за продажба на общински терен от 22 кв. м. по улична регулация, приобщен към УПИ XX-277 в кв. 11 по регулационния план на село Басарбово
10. К.Л. 626 Съгласие за продажба на общински терен от 16,17 кв. м. по улична регулация, приобщен към УПИ XI-885 в кв. 103 по регулационния план на село Николово
11. К.Л. 628 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ
12. К.Л. 629 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени – публична общинска собственост за разполагане на рекламно-информационни елементи с площ над 3,00 кв. м. по чл. 57 от ЗУТ
13. К.Л. 630 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени – публична общинска собственост за разполагане на рекламно-информационни елементи с площ над 3,00 кв. м. по чл. 57 от ЗУТ
14. К.Л. 631 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен публична общинска собственост за разполагане на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ
15. К.Л.634 Стратегия за стопанисване и управление на поземлени имоти, с предназначение – земеделски земи, собственост на Община Русе.
16. К.Л.635 Решение за разпореждане с имот, частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 63427.87.8, с площ от 10,933 дка, находящ се в местност „Слатина”, землище Русе, предмет на АОС № 6031 от 15.07.2009 г.
17. К.Л.637 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16, на Общински съвет – гр. Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе.
18. К.Л. 643 Стартиране на процедура по чл. 36в, ал. 1, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане за откриване на Център за настаняване от семеен тип и Наблюдавано жилище
19. К.Л.645 Съгласие за извършване на делба на общински Поземлен имот №000084 по Картата на възстановената собственост, публична общинска собственост, землището на село Сандрово, община Русе
20. К.Л.646 Удължаване срок на издадена от Община Русе запис на заповед, без протест и разноски в полза на МРР, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие“- Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие” по проект „Развитие на културно-исторически атракции в градски туристически ансамбъл“ чрез издаване на нова такава.
21. К.Л.650 Прекратяване на „Обреден дом” ЕООД и създаване на Общинско предприятие „Обреден дом – Русе”
22. К.Л.651 Приемане на Наредба № 13 за организация и управление на гробищните паркове на територията на Община Русе
23. К.Л.652 Решение за продажба чрез публичен търг на дела от общинското участие в капитала, представляващ сто на сто от вписания капитал на ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 2 – Русе – ЕООД
24. К.Л.654 Корекция на бюджета на Община Русе за 2014 година
25. К.Л.655 Отчет за дейността на Общински съвет – Русе за периода януари – юни 2014 г.
26. К.Л.656 Приемане на план за велосипедна мрежа в допълнение на план схемата на комуникационно-транспортната система на гр. Русе
27. К.Л.657 Актуализация на бюджета на Общинска фондация „Русе – град на свободния дух“ за 2014 г.
28. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ Димитър Кънчев /