Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО ЗСП, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 14.01.2014 Г. ОТ 14:00 ЧАСА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО ЗСП, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 14.01.2014 Г. ОТ 14:00 ЧАСА

1. К.л 411 Приемане на Наредба №25 за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от компетентните органи на Община Русе
2. К.л. 412 Приемане на Наредба №7 за реда и условията за разполагане на преместваеми обекти, за рекламните , информационни и монументално-декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на Община Русе
3. К.л. 413 Предоставяне безвъзмездно за управление на Агенцията по заетостта, на част от недвижим имот – частна общинска собственост намиращ се в гр. Русе, бул. „Ген. Скобелев“№45 за срок от 3 /три/ години
4. К.л. 419 Отпускане на персонална пенсия
5. К.л. 420 Удостояване със званието „Почетен гражданин на град Русе“ – инж. Теодорин Кирилов Патриков
6. К.л. 421 Партньорско участие на Община Русе в мулти-проекта „Дунавски перли – за обитаеми дунавски брегове“
7. К.л. 422 Избор на управител на „Паркстрой“ ЕООД, гр. Русе
8. К.л. 423 Приемане на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Русе и издаване на сертификати клас В
9. К.л. 424 Отчет за изпълнение на Годишния план за приватизация на общинска собственост през 2013 г. и приемане на Годишен план за приватизация на общинска собственост през 2014 г.
10. К.л. 425 Увеличаване на капитала на ДКЦ 2-Русе ЕООД с непарична вноска
11. К.л. 426 Удължаване срок на издадена от Община Русе запис на заповед , без протест и разноски в полза на МРР, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие“ – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие“ по проект „Изграждане на три Центъра за настаняване от семеен тип на територията на гр. Русе“ чрез издаване на нова такава
12. К.л. 429 Решение за кандидатстване с проектно предложение по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO002/13/2.2-14 „Компетентна и ефективна държавна администрация“, по Оперативна програма „Административен капацитет“
13. К.л. 430 Годишен отчет за втората година от изпълнението на програмата за управление на Община Русе за мандат 2011-2015 г.
14. К.л. 433 Удължаване срок на издадена от Община Русе запис на заповед, без протест и разноски в полза на МРРБ, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие“ – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие“ по проект „Обновяване и оборудване на комплексен онкологичен център – Русе“ чрез издаване на нова такава
15. К.л. 434 Решение за кандидатстване на Община Русе по проект „Красива България“, като част от програмата на Министерство на труда и социалната политика (МТСП)
16. К.л. 437 Приемане на Общински годишен план за младежта на Община Русе за 2014 г.
17. К.л. 438 Отчет за дейността на Общински съвет-Русе през 2013 г.
18. К.л. 439 Приемане на Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация
19. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ д-р Т. Константинова /