Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО БФ, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 15.04.2014 Г. ОТ 10:00 ЧАСА

1. К.Л. 519 Именуване на площад
2. К.Л. 520 Запазване дейността на „Звено за услуги в домашна среда“ към Домашен социален патронаж в изпълнение на Договор BG051PO001-5.1.04-0181 между Община Русе и Агенция за социално подпомагане

3. К.Л. 522 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ
4. К.Л. 523 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от имот публична общинска собственост монтиране на автомат за топли напитки
5. К.Л. 528 Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет на основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА с Решение №15 по Протокол №3/15.12.2011 г., изменен с Решение №281/12.07.2012 г., Решение №528/21.03.2013 г., Решение №884/23.01.2014 г.
6. К.Л. 530 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, гр. Русе, местност „Барбуков трап“
7. К.Л. 531 Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост в село Ястребово
8. К.Л. 532 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в землището на село Басарбово
9. К.Л. 533 Продажба на земя – частна общинска собственост, на собственика на законно построена върху нея сграда на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС, с административен адрес: гр. Русе, ул. „Мальовица“
10. К.Л. 534 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване, за продажба на общински недвижим имот, намиращ се в гр. Русе, кв. „Дружба-2“, ул. „Мими Балканска“№5
11. К.Л. 535 Приемане на Декларация за признаване геноцида срещу българския народ, извършен от Османската империя
12. К.Л. 537 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
13. К.Л. 539 Определяне на годишна наемна цена за земеделски земи от Общинския поземлен фонд на Община Русе
14. К.Л. 540 Удостояване на проф. дтн ХРИСТО ИВАНОВ БЕЛОЕВ, DHC multс почетното звание „ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ГРАД РУСЕ“
15. К.Л. 541 Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги на територията на Община Русе за 2014 година и прогноза за 2015 г. в изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги 2010-2015 година
16. К.Л. 544 Кандидатстване на Регионална библиотека „Любен Каравелов” за безвъзмездно финансиране по Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г., чрез Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства”, по Мярка 3 „Достъпност на културното наследство за обществеността” и Малка Грантова Схема „Представяне и достигане до широката общественост на съвременното изкуство и култура”
17. К.Л. 545 Кандидатстване на Община Русе за безвъзмездно финансиране по Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г., чрез Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства”, по Мярка 1 „Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство”
18. К.Л. 546 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в местността „Хаджигенова чешма, землище на гр. Русе
19. К.Л. 548 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост за поставяне на преместваеми обекти – автомати за топли, безалкохолни напитки и закуски
20. К.Л. 549 Спортните обекти, които не се ползват целогодишно
21. К.Л. 550 Избор на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство с. Червена вода
22. К.Л. 552 Решение за приватизация чрез търг на общински имот в кв. ДЗС, ул. „Чинар”, гр. Русе
23. К.Л. 553 Откриване на процедура за приватизация на общински имот – бивша поликлиника в село Тетово, АОС №3944/28.10.2002 г.
24. К.Л. 554 Отдаване под наем на движими вещи – общинска собственост
25. К.Л. 555 Допълване на списъка на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи, съгласно чл. 50, ал. 1 от ПМС №3/15.01.2014 г. от Бюджет 2014 година, утвърден с Решение на Общински съвет № 886/14.02.2014 г. – Приложение №17 и Приложение № 18
26. К.Л. 556 Корекция на бюджета на Община Русе за 2014 г.
27. К.Л. 557 Даване на съгласие за намаляване на капитала на „КОЦ-Русе” ЕООД и внасяне на непарична вноска от Община Русе в капитала на „МБАЛ-Русе” АД
28. К.Л. 562 Допълване на годишния план за паша в частта за землището на с. Червена вода и с. Басарбово за разпределение на пасища, мери за общо и индивидуално ползване, находящи се в землищата на с. Червена вода и с. Басарбово
29. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ Йорданка Даневска /