Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО ЗСП, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 11.03.2014 Г. ОТ 14:00 ЧАСА

1. К.Л. 476 Приемане на Наредба №7 За реда и условията за разполагане на преместваемите обекти, на рекламно-информационните и монументално-декоративни елементи и за осъществяване на рекламната дейност на територията на Община Русе
2. К.Л. 479 Отдаване под наем на имот частна общинска собственост за клуб на юридическо лице с нестопанска цел – Сдружение „Център Динамика“
3. К.Л. 483 Отпускане на персонална пенсия
4. К.Л. 484 Изменение и допълнение на Решение №198/15.05.2008 г., прието с Протокол №13/15.05.2008 г., определящо изискванията и критериите за подбор на кандидатите за включване в Програма „Асистирана репродукция“ на Община Русе
5. К.Л. 488 Приемане на Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
6. К.Л. 489 Годишен доклад за наблюдението и реализацията на Програмата за 2013 г. към „Актуализиран документ за изпълнение на Плана за развитие на Община Русе 2011-2013 г.
7. К.Л. 492 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №2 на Общински съвет-Русе за начални цени за отдаване под наем на обекти със стопанско и административно предназначение
8. К.Л. 493 Утвърждаване списъци на общински жилища на основание чл. 42, ал. 2 от Закона за общинската собственост
9. К.Л. 494 Даване съгласие „ДКЦ-2-Русе“ ЕООД за сключване на анекс към Договори за кредит тип овърдрафт за продължаването им с 12 месеца
10. К.Л. 496 Годишен отчет за 2013 г. за изпълнение на План за действие към Стратегическа карта за шум в околната среда на англомерация Русе
11. К.Л. 497 Годишен отчет за 2013 г. за изпълнение на Програма за намаляване на емисии на замърсители и достигане на установените норми на вредни вещества в атмосферния въздух на община Русе
12. К.Л. 498 Годишен отчет за 2013 г. за изпълнение на Програма за управление на дейностите по отпадъците на Община Русе
13. К.Л. 500 Даване на Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване на имоти 014268, 014269, 014270, 014271, 014272, 014273, 014274 и 014110 в землището на с. Сандрово с ЕКАТТЕ 65348, Община Русе, находящи се в местността „Лозята“ и изразяване на предварително съгласие за промяна на предназначението на земята
14. К.Л. 503 Провеждане на процедура за конкурс по Закона за физическото възпитание и спорта на обект, прилежащ към спортна площ – публична общинска собственост, предоставен за управление на ОП“Спортни имоти“
15. К.Л. 509 Откриване на процедура за приватизация на общинското участие в капитала на „ДКЦ-2-Русе“ЕООД
16. К.Л. 510 Удължаване срока на ликвидация на „Център за кожно-венерически заболявания д-р Вл. Горанов-Русе“ЕООД в ликвидация и внасяне на допълнителна парична вноска за обезпечаване на процеса на ликвидация
17. К.Л. 511 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2014 година
18. К.Л. 512 Допълване на списъка на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи, съгласно чл. 50, ал.1 от ПМС №3/15.01.2014 г. от Бюджет 2014 година, утвърден с Решение на Общински съвет №886/14.02.2014 г. – Приложение №17 и Приложение №18
19. К.Л. 514 Приемане на Средносрочна прогноза 2015-2017 г. – Местни дейности на Община Русе и Приложения
20. К.Л. 516 Партньорско участие на Община Русе в изграждане и развитие на Регионални центрове за култура и иновации в гр. Русе, България и гр. Елванген, ФРГ
21. К.Л. 517 Приемане на Основни насоки за дейността и Работна програма за 2014 г., щат и Бюджет на Общинска фондация „Русе – град на свободния дух“ за 2014 г.
22. К.Л. 518 Приемане на Отчет за дейността на Управителния съвет и Годишен финансов отчет на общинска фондация „Русе – град на свободния дух“ за 2013 г.
23. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ д-р Т. Константинова /