Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО ЗСП, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 15.04.2014 Г. ОТ 14:00 ЧАСА

1. К.Л. 519 Именуване на площад
2. К.Л. 520 Запазване дейността на „Звено за услуги в домашна среда“ към Домашен социален патронаж в изпълнение на Договор BG051PO001-5.1.04-0181 между Община Русе и Агенция за социално подпомагане
3. К.Л. 525 Учредяване безвъзмездно право на управление върху общински недвижим имот в град Русе, к-с „Дружба-3“, ул. „Даме Груев“№2, блок 4, вх. 6/Е/ на Национален осигурителен институт, Районно управление „Социално осигуряване и Областна дирекция на МВР-Русе
4. К.Л. 528 Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет на основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА с Решение №15 по Протокол №3/15.12.2011 г., изменен с Решение №281/12.07.2012 г., Решение №528/21.03.2013 г., Решение №884/23.01.2014 г.
5. К.Л. 529 Отпускане на персонална пенсия
6. К.Л. 535 Приемане на Декларация за признаване геноцида срещу българския народ, извършен от Османската империя
7. К.Л. 536 Корекция на числеността на персонала в ЦДГ и ОДЗ на функция „Образование“ в община Русе за 2014 година
8. К.Л. 537 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
9. К.Л. 540 Удостояване на проф. дтн ХРИСТО ИВАНОВ БЕЛОЕВ, DHC mult с почетното звание „ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ГРАД РУСЕ“
10. К.Л. 541 Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги на територията на Община Русе за 2014 година и прогноза за 2015 г. в изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги 2010-2015 година
11. К.Л. 544 Кандидатстване на Регионална библиотека „Любен Каравелов” за безвъзмездно финансиране по Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г., чрез Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства”, по Мярка 3 „Достъпност на културното наследство за обществеността” и Малка Грантова Схема „Представяне и достигане до широката общественост на съвременното изкуство и култура”
12. К.Л. 545 Кандидатстване на Община Русе за безвъзмездно финансиране по Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г., чрез Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства”, по Мярка 1 „Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство”
13. К.Л. 547 Учредяване безвъзмездно право на ползване, върху недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе по ул. „Ген Гурко”№1 на сдружение „Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите” – София
14. К.Л. 550 Избор на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство с. Червена вода
15. К.Л. 552 Решение за приватизация чрез търг на общински имот в кв. ДЗС, ул. „Чинар”, гр. Русе
16. К.Л. 553 Откриване на процедура за приватизация на общински имот – бивша поликлиника в село Тетово, АОС №3944/28.10.2002 г.
17. К.Л. 555 Допълване на списъка на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи, съгласно чл. 50, ал. 1 от ПМС №3/15.01.2014 г. от Бюджет 2014 година, утвърден с Решение на Общински съвет № 886/14.02.2014 г. – Приложение №17 и Приложение № 18
18. К.Л. 556 Корекция на бюджета на Община Русе за 2014 г.
19. К.Л. 557 Даване на съгласие за намаляване на капитала на „КОЦ-Русе” ЕООД и внасяне на непарична вноска от Община Русе в капитала на „МБАЛ-Русе” АД

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ д-р Т. Константинова /