Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО ЗСП, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 13.05.2014 Г. ОТ 14:00 ЧАСА

1. К.Л. 569 Отпускане на персонална пенсия
2. К.Л. 570 Учредяване безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, местността „Мерата“, представляващ хижа „Приста“, на Сдружение с обществено полезна дейност „Туристическо дружество – Приста“ за срок от 10 години
3. К.Л. 572 Откриване на процедура за предоставяне на концесия на воден обект – микроязовир „Тетово“ и на имот №000323 с площ 98.527 дка в землището на с. Тетово Община Русе и вх. № 422/09.05.2014 г.
4. К.Л. 573 Правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на политика в сферата на устойчивото енергийно развитие
5. К.Л. 574 Правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на политика в сферата на инвестиционния и сити маркетинг
6. К.Л. 575 Решение за придобиване на дълготрайни материални активи от „Обреден дом“ЕООД
7. К.Л. 577 Приемане Годишните финансови отчети и Годишните доклади за дейността за 2013 г. на общинските еднолични търговски дружества, определяне на дивидент и избор на експерт-счетоводител
8. К.Л. 578 Изменение на Бюджета на Община Русе към 31.03.2014 г.
9. К.Л. 580 Отдаване под наем на имот частна общинска собственост за клуб на Съюз на инвалидите в България – регионална организация – Русе
10. К.Л. 585 Приемане на наредба за изменение и допълнение на Наредба №1, на Общински съвет-Русе за общинската собственост
11. К.Л. 586 Стартиране на процедура по чл.36в, ал.1, т.1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане за промяна на капацитета на социалната услуга Център за настаняване от семеен тип
12. К.Л. 587 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16 на Общински съвет – гр. Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
13. К.Л. 588 Създаване на Общинско предприятие „Паркстрой – Русе“
14. К.Л. 589 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2014 година
15. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ д-р Теодора Константинова /