Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО ЗСП, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 10.06.2014 Г. ОТ 14:00 ЧАСА

1. К.Л. 600 Увеличаване на капитала на :Комплексен онкологичен център – Русе“ /КОЦ-Русе/ ЕООД, чрез непарична вноска с активи придобити по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.“, Схема за безвъзмездна финансова помощ BG 161PO001/1.1-11/2011 – „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации“, по проект „Обновяване и оборудване на Комплексен онкологичен център – Русе“
2. К.Л. 603 Решение за приватизация чрез търг на общински имот – бивша поликлиника в село Тетово, АОС № 3944/28.10.2002 г.
3. К.Л. 604 Приемане на краен ликвидационен баланс на „Център за кожно-венерически заболявания д-р Вл. Горанов – Русе“ЕООД в ликвидация и заличаването му в Търговския регистър при Агенцията по вписванията
4. К.Л. 605 Корекция на бюджета на Община Русе за 2014 година
5. К.Л. 607 Приемане на Общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби за 2014 г.
6. К.Л. 608 Промяна предназначението на съществуващи помещения, отредени за лекарски кабинети, находящи се в сградата на „ДКЦ-2-Русе“ ЕООД, сутеренен етаж, корпус 5 в такива за осъществяване на болнична дейност – Паталого-анатомично отделение и Болнична аптека за собствени нужди, необходима за дейността на „МБАЛ „МЕДИКА РУСЕ“ ЕООД
7. К.Л. 611 Стартиране на процедура по чл. 36в, ал. 1, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане за закриване на дома за деца лишени от родителски грижи „Надежда“ гр. Русе
8. К.Л. 612 Стартиране на процедура по чл. 36в, ал. 1, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане за откриване на Дневен център за младежи с увреждания
9. К.Л. 613 Стартиране на процедура по чл. 36в, ал. 1, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане за откриване на Център за социална рехабилитация и интеграция за лица в общността в риск.
10. К.Л. 614 Удостояване на проф. д-р Ваньо Митев с почетно звание „Почетен гражданин на град Русе“
11. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ д-р Теодора Константинова /