Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО ЗСП, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 08.07.2014 Г. ОТ 14:00 ЧАСА

1. К.Л. 619 Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет
2. К.Л.637 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16, на Общински съвет – гр. Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе.
3. К.643 Стартиране на процедура по чл. 36в, ал. 1, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане за откриване на Център за настаняване от семеен тип и Наблюдавано жилище
4. К.Л.648 Съгласие за изменение на Подробния устройствен план (ПУП) за промяна предназначението на част от училищен имот, намиращ се в село Сандрово, Община Русе.
5. К.Л.650 Прекратяване на „Обреден дом” ЕООД и създаване на Общинско предприятие „Обреден дом – Русе”
6. К.Л.651 Приемане на Наредба № 13 за организация и управление на гробищните паркове на територията на Община Русе
7. К.Л.652 Решение за продажба чрез публичен търг на дела от общинското участие в капитала, представляващ сто на сто от вписания капитал на ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 2 – Русе – ЕООД
8. К.Л.654 Корекция на бюджета на Община Русе за 2014 година
9. К.Л.655 Отчет за дейността на Общински съвет – Русе за периода януари – юни 2014 г.
10. К.Л.656 Приемане на план за велосипедна мрежа в допълнение на план схемата на комуникационно-транспортната система на гр. Русе
11. К.Л.657 Актуализация на бюджета на Общинска фондация „Русе – град на свободния дух“ за 2014 г.
12. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ д-р Теодора Константинова /