Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО КД, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 13.03.2014 Г. ОТ 14:00 ЧАСА

1. К.Л. 472 Изменение и допълнение на приетата с Решение №327/20.09.2012 г. на Общински съвет-Русе Общинска транспортна схема в частта и междуселищни линии

2. К.Л. 476 Приемане на Наредба №7 За реда и условията за разполагане на преместваемите обекти, на рекламно-информационните и монументално-декоративни елементи и за осъществяване на рекламната дейност на територията на Община Русе

3. К.Л. 477 Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти-частна общинска собственост, находящи се в землището на град Русе

4. К.Л. 488 Приемане на Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

5. К.Л. 489 Годишен доклад за наблюдението и реализацията на Програмата за 2013 г. към „Актуализиран документ за изпълнение на Плана за развитие на Община Русе 2011-2013 г.
6. К.Л. 492 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №2 на Общински съвет-Русе за начални цени за отдаване под наем на обекти със стопанско и административно предназначение
7. К.Л. 496 Годишен отчет за 2013 г. за изпълнение на План за действие към Стратегическа карта за шум в околната среда на англомерация Русе
8. К.Л. 497 Годишен отчет за 2013 г. за изпълнение на Програма за намаляване на емисии на замърсители и достигане на установените норми на вредни вещества в атмосферния въздух на община Русе
9. К.Л. 498 Годишен отчет за 2013 г. за изпълнение на Програма за управление на дейностите по отпадъците на Община Русе
10. К.Л. 500 Даване на Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване на имоти 014268, 014269, 014270, 014271, 014272, 014273, 014274 и 014110 в землището на с. Сандрово с ЕКАТТЕ 65348, Община Русе, находящи се в местността „Лозята“ и изразяване на предварително съгласие за промяна на предназначението на земята
11. К.Л. 501 Одобряване на ПУП – ПРЗ на части от квартали в жк. „Родина-3“ и жк. „Чародейка“ по плана на гр. Русе в района между улици „Кадин мост“ и „Опълченска“, част от „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Русе“, в изпълнение на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-07/2010/001, изработен по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013
12. К.Л. 509 Откриване на процедура за приватизация на общинското участие в капитала на „ДКЦ-2-Русе“ЕООД
13. К.Л. 511 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2014 година
14. К.Л. 513 Работна група за създаване на Общинско предприятие „Паркстрой“
15. К.Л. 514 Приемане на Средносрочна прогноза 2015-2017 г. – Местни дейности на Община Русе и Приложения
16. К.Л. 516 Партньорско участие на Община Русе в изграждане и развитие на Регионални центрове за култура и иновации в гр. Русе, България и гр. Елванген, ФРГ
17. К.Л. 517 Приемане на Основни насоки за дейността и Работна програма за 2014 г., щат и Бюджет на Общинска фондация „Русе – град на свободния дух“ за 2014 г.
18. К.Л. 518 Приемане на Отчет за дейността на Управителния съвет и Годишен финансов отчет на общинска фондация „Русе – град на свободния дух“ за 2013 г.
19. Вх. № 229/04.03.2011 г. сигнал от Енгин Мехмедов
20. Отчет за изплатените субсидии на превозвачите вкл. 10-та, 16-та и 33-та линии на градския транспорт, поставени на последната сесия

21. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ МИРОСЛАВ СЛАВЧЕВ /