Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО КД, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 14.04.2014 Г. ОТ 10:00 ЧАСА

1. К.Л. 519 Именуване на площад
2. К.Л. 526 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура – водопроводна връзка от съществуващ градски водопровод до съществуваща водопроводна шахта на сдружение „Караманлийка 2“ в местност „Карамнлийка“, землище на гр. Русе и даване на предварително съгласие за утвърждаване на трасе
3. К.Л. 527 Одобряване на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за кабелно ел. захранване на поземлен имот с идентификатор 63427.106.12 в местност „Харманлъка“, землище на гр. Русе
4. К.Л. 528 Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет на основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА с Решение №15 по Протокол №3/15.12.2011 г., изменен с Решение №281/12.07.2012 г., Решение №528/21.03.2013 г., Решение №884/23.01.2014 г.
5. К.Л. 535 Приемане на Декларация за признаване геноцида срещу българския народ, извършен от Османската империя
6. К.Л. 537 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
7. К.Л. 540 Удостояване на проф. дтн ХРИСТО ИВАНОВ БЕЛОЕВ, DHC mult с почетното звание „ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ГРАД РУСЕ“
8. К.Л. 541 Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги на територията на Община Русе за 2014 година и прогноза за 2015 г. в изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги 2010-2015 година
9. К.Л. 542 Учредяване на безвъзмездно право на строеж в имот – публична общинска собственост, намиращ се в с. Червена вода
10. К.Л. 544 Кандидатстване на Регионална библиотека „Любен Каравелов” за безвъзмездно финансиране по Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г., чрез Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства”, по Мярка 3 „Достъпност на културното наследство за обществеността” и Малка Грантова Схема „Представяне и достигане до широката общественост на съвременното изкуство и култура”
11. К.Л. 545 Кандидатстване на Община Русе за безвъзмездно финансиране по Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г., чрез Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства”, по Мярка 1 „Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство”
12. К.Л. 550 Избор на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство с. Червена вода
13. К.Л. 552 Решение за приватизация чрез търг на общински имот в кв. ДЗС, ул. „Чинар”, гр. Русе
14. К.Л. 553 Откриване на процедура за приватизация на общински имот – бивша поликлиника в село Тетово, АОС №3944/28.10.2002 г.
15. К.Л. 554 Отдаване под наем на движими вещи – общинска собственост
16. К.Л. 556 Корекция на бюджета на Община Русе за 2014 г.
17. К.Л. 557 Даване на съгласие за намаляване на капитала на „КОЦ-Русе” ЕООД и внасяне на непарична вноска от Община Русе в капитала на „МБАЛ-Русе” АД
18. К.Л. 558 Одобряване на ПУП – ИПУР на ул. „Чипровци: – от ул. „Шипка” до ул. „Тича”, Изменение на план за регулация, План за застрояване на УПИ – за обществено обслужваща сграда в кв. 752 и Изменение на план за регулация на УПИ II-за детско заведение и План за регулация и застрояване на ново УПИ – за обществено обслужване в кв. 753 по плана на гр. Русе, част от „Изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Русе”, в изпълнение на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-07/2010/001, изработен по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013
19. К.Л. 561 Решение за придобиване на дълготрайни материални активи от „Паркстрой” ЕООД

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ М. Славчев /