Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО КД, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 12.06.2014 Г. ОТ 14:00 ЧАСА

1. К.Л. 601 Даване на Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване на част от имот 000203, местност „Батмиш“, землище на с. Червена вода по КВС с ЕКАТТЕ 80460 и изразяване на предварително съгласие за промяна на предназначението на земята
2. К.Л. 602 Безвъзмездно приемане на активи, изградени по ИСПА мярка: 2005/BG/16/P/PE/004 „Интегриран воден проект – гр. Русе“, на подобект III „Главен профил II – Колектор „Чародейка“, част от проект „Рехабилитация и разширяване на канализационната мрежа – гр. Русе – Лот 2“, от Възложителя – Министерство на регионалното развитие (МРР) на Бенефициента – Община Русе
3. К.Л. 605 Корекция на бюджета на Община Русе за 2014 година
4. К.Л. 607 Приемане на Общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби за 2014 г.
5. К.Л. 614 Удостояване на проф. д-р Ваньо Митев с почетно звание „Почетен гражданин на град Русе“
6. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ Мирослав Славчев /