Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 15.05.2014 Г. ОТ 10:00 ЧАСА

1. К.Л. 567 Съгласие за продажба на общински терен от 9 кв.м. по улична регулация, приобщен към УПИ XXIII-1292 в кв. 59 по регулационния план на село Николово
2. К.Л. 568 Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в землището на град Русе
3. К.Л. 573 Правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на политика в сферата на устойчивото енергийно развитие
4. К.Л. 574 Правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на политика в сферата на инвестиционния и сити маркетинг
5. К.Л. 575Решение за придобиване на дълготрайни материални активи от „Обреден дом“ЕООД
6. К.Л. 577 Приемане Годишните финансови отчети и Годишните доклади за дейността за 2013 г. на общинските еднолични търговски дружества, определяне на дивидент и избор на експерт-счетоводител
7. К.Л. 578 Изменение на Бюджета на Община Русе към 31.03.2014 г.
8. К.Л. 579 Допълване на списъка на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи, съгласно чл. 50, ал. 1 от ПМС №3/15.01.2014 г. от Бюджет 2014 г., утвърден с Решение на Общински съвет №886/14.02.2014 г. – Приложение №17
9. К.Л. 580 Отдаване под наем на имот частна общинска собственост за клуб на Съюз на инвалидите в България – регионална организация – Русе
10. К.Л. 581 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост
11. К.Л. 582 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен публична общинска собственост за разполагане на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ
12. К.Л. 585 Приемане на наредба за изменение и допълнение на Наредба №1, на Общински съвет-Русе за общинската собственост
13. К.Л. 586 Стартиране на процедура по чл.36в, ал.1, т.1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане за промяна на капацитета на социалната услуга Център за настаняване от семеен тип
14. К.Л. 587 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16 на Общински съвет – гр. Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
15. К.Л. 588 Създаване на Общинско предприятие „Паркстрой – Русе“
16. К.Л. 589 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2014 година
17. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ Йорданка Даневска /