Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО КД, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 10.07.2014 Г. ОТ 14:00 ЧАСА

1. К.Л. 619 Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет
2. К.Л.637 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16, на Общински съвет – гр. Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе.
3. К.Л.639 Одобряване на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура – външно водопроводно отклонение
4. К.Л.640 Одобряване на подробен устройствен план / ПУП / – Парцеларен план за техническа инфраструктура – външно ел. захранване за ПИ 218014, местност „Плужна“, землище на с. Николово, Община Русе
5. К.Л.641 Даване на предварително съгласие за трасе на външен водопровод и външен електропровод за захранване на ПИ 012010 в местност „Над село”, землище на с. Николово
6. К.Л.642 Одобряване на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура – външна водопроводна връзка и външно ел. захранване за ПИ 027051 по КВС на с. Сандрово, Община Русе
7. К.Л.650 Прекратяване на „Обреден дом” ЕООД и създаване на Общинско предприятие „Обреден дом – Русе”
8. К.Л.651 Приемане на Наредба № 13 за организация и управление на гробищните паркове на територията на Община Русе
9. К.Л.653 Разрешение за изработване на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническата инфраструктура – външна водопроводна връзка до ПИ 63427.183.22 в местност „Над линията”, землище на град Русе
10. К.Л.654 Корекция на бюджета на Община Русе за 2014 година
11. К.Л.655 Отчет за дейността на Общински съвет – Русе за периода януари – юни 2014 г.
12. К.Л.656 Приемане на план за велосипедна мрежа в допълнение на план схемата на комуникационно-транспортната система на гр. Русе
13. К.Л.657 Актуализация на бюджета на Общинска фондация „Русе – град на свободния дух“ за 2014 г.
14. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ Мирослав Славчев /