Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО КД, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 04.09.2014 Г. ОТ 14:00 ЧАСА

1. К.Л. 660 Приемане на обръщение към Министерство на регионалното развитие и Агенция пътна инфраструктура
2. К.Л. 670 Одобряване на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура – външно ел. захранване и външна водопроводна връзка за поземлен имот 000274 в местност „Вехтите лозя“, землище на гр. Мартен
3. К.Л. 674 Информация за финансово-икономическото състояние на търговските дружества, в които Община Русе не е единствен собственик на капитала, за отчетната 2013 г.
4. К.Л. 687 Предоставяне на информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Русе към 30.06.2014 г.
5. К.Л. 691 Удостояване със званието „Почетен гражданин на гр. Русе“ на проф. д-р Самуел Рефетов
6. К.Л. 692 Корекция на бюджета на Община Русе
7. К.Л. 693 Изменения на Бюджета на Община Русе към 30.06.2014 година
8. К.Л. 696 Одобряване на проект за Изменение на ВиК схема към ПУП – ПРЗ по плана с. Николово (вилна зона), Община Русе, одобрен със Заповед № 2131/29.11.1999 г. за ЗПР
9. К.Л. 702 Участие в проект на Европейската Банка за Възстановяване и Развитие (ЕБВР) за оказване на безвъзмездна техническа помощ при изпълнение на договори с гарантиран резултат (ДГР) с цел повишаване на енергийната ефективност за публичния сектор „Разширяване на възможностите на пазара на енергоефективни услуги, предлагани от ESCO компании за публичния сектор
10. К.Л. 703 Съгласие за предоставяне на част от общински имот за кризисен център по проект „Кризисен център на територията на Община Русе за жертви на домашно насилие и насилие основано на полов признак и предоставяне на услуги в него“
11. К.Л. 704 Избиране на комисия, която да изготви предложение до Общински съвет-Русе за лица, които ще се предложат за съдебни заседатели за Окръжен съд-Русе за мандат 2015-2020 г.
12. Разни

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ Мирослав Славчев /