Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО КД, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 09.10.2014 Г. ОТ 14:00 ЧАСА

1. К.Л. 707 Решение за определяне на допълнително заплащане на км/пробег за компенсиране разходите от извършваните превози на пътници, извън чертите на гр. Русе, определени със строителните му граници в действащия устройствен план по градските линии от Общинската транспортна схема
2. К.Л. 708 Решение за определяне на срока на валидност на разрешението за таксиметров превоз, минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидна на територията на Община Русе и срок на валидност на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници
3. К.Л. 719 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура – външно ел. захранване /увеличение на мощността/ на ПИ 000206 /летище/ в землището на с. Бъзън и даване на предварително съгласие за утвърждаване на трасе
4. К.Л. 720 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Изменение на план за улична регулация от о.т. 16 до о.т. 15 и от о.т. 15 до о.т. 29 и план за регулация на ПИ с идентификатор 63427.2.1173 в кв. 4 по плана на гр. Русе
5. К.Л. 721 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура – водоснабдяване на ДЗЗД „Тонита“ в местността „Плужна“, землище на с. Николово и даване на предварително съгласие за утвърждаване на трасе
6. К.Л. 723 Изграждането на паметник на Васил Левски в централна градска част
7. К.Л. 729 Приемане на Наредба за изменение и допълване на Наредба №16, на Общински съвет-Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
8. К.Л. 733 Безвъзмездно прехвърляне в собственост на Община Русе на имот – публична държавна собственост по реда на чл. 54 от Закона за държавната собственост (ЗДС), представляващ сгради към обект „Гражданско летище за обществено ползване – Русе“
9. К.Л. 734 Безвъзмездно придобиване на Община Русе на 651 дяла, представляващи 100 на сто от капитала на „Летище Русе“ЕООД, собственост на българската държава
10. К.Л. 736 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2014 година
11. К.Л.737 Участие като партньор в международен проект „Пътят на римските императори и Пътят на виното – RER-DWR II”, финансиран по Програма „Подкрепа за подобряване и насърчаване на устойчиви транснационални тематични туристически продукти“ на Главна дирекция „Предприятия и промишленост“ на Европейската комисия
12. К.Л. 738 Участие в програма Life на Европейския съюз за опазване на околната среда
13. Разни

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ МИРОСЛАВ СЛАВЧЕВ /