Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО КД, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 06.11.2014 Г. ОТ 14:00 ЧАСА

1. К.Л. 739 Определяне размера на основните месечни трудови възнаграждения на кметовете на кметства, считано от 01.01.2015 г
2. К.Л. 742 Одобряване на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура – захранващ кабел САВТТ 5х25 от МТП „Езерото“ до ПИ 503.2426 в местност „Дрибак 4, 5“, землище на с. Николово и на НН-САВТТ 4х16, заместващ демонстрирана въздушна мрежа
3. К.Л. 752 Отчет за 54 МФ „Мартенски музикални дни Русе“ 2014
4. К.Л. 755 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №14 за реда и условията за превоз на пътници и багаж с обществения транспорт на територията на Община Русе
5. К.Л. 760 Изменения на Бюджета на Община Русе към 30.09.2014 година
6. К.Л. 761 Прекратяване с ликвидация на „Паркстрой” ЕООД
7. К.Л. 763 Предложение на лица, които да бъдат определени за съдебни заседатели в Окръжен съд – Русе за мандат 2015-2020 г.
8. К.Л. 764 Корекция на бюджета на Община Русе за 2014 г.
9. К.Л. 765 Промени в Учредителният акт на Общинска фондация „Русе-град на свободния дух“
10. К.Л.766 Увеличаване на щата на Общинска фондация „Русе-град на свободния дух“
11. К.Л.767 Актуализация на бюджета за 2014 г. на Общинска фондация „Русе-град на свободния дух“
12. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ М. Славчев /