Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО КД, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 04.12.2014 Г. ОТ 14:00 ЧАСА

1. К.Л. 768 Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет
2. К.Л. 775 Придобиване в собственост от Община Русе на земя за разширяване на гробищен парк „Басарбово“ в местността „Арнауд дере“, землище на кв. „Средна кула“
3. К.Л. 779 Членство на Община Русе в Съвета на дунавските градове и региони
4. К.Л.781 Приемане на Решение за установяване позицията на Община Русе по повод въпроси от дневния ред на заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ООД-Русе, насрочено за 12.12.2014 г.
5. К.Л. 783 Съгласуване на промяна в Стратегически план 2014-2016 г., Актуализирана оценка на риска към Стратегически план 2014-2016 г. и Годишен план за 2015 г. за дейността на отдел „Вътрешен одит“ в Община Русе
6. К.Л. 790 Приемане на стратегия за управление, стопанисване, ползване и разпореждане със земеделски земи от ОПФ
7. К.Л. 792 Програма за развитие на читалищната дейност в община Русе през 2015 г.
8. К.Л. 793 Проект за 55. МФ „Мартенски музикални дни“ Русе 2015 г.
9. К.Л. 797 Годишен отчет за третата година от изпълнението на Програмата за управление на Община Русе за мандат 2011-2015 г.
10. К.Л. 798 Провеждане на Общо събрание на „Проект Русе“ АД
11. К.Л. 799 Приемане на нова Наредба №21 за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на Община Русе
12. К.Л. 803 Корекция на бюджета на община Русе за 2014 г.
13. К.Л. 805 Одобряване на актуализирана Обща схема за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ за 2014 г. на територията на гр. Русе, съгласно Наредба №7 на Общински съвет-Русе за реда и условията за разполагане на преместваемите обекти, на рекламно-информационните елементи и за осъществяване на рекламната дейност на територията на Община Русе
14. К.Л. 806 Даване на разрешение за изработване на подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.149.433 по кадастралната карта на гр. Русе, находящ се в местността „Касева чешма“
15. К.Л. 807 Даване на разрешение за изработване на подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.152.80 по кадастралната карта на гр. Русе, находящ се в местността „Нови Халваджи“
16. К.Л. 809 Отдаване под наем на помещения общинска собственост за клубове на политически партии
17. К.Л. 810 Приемане на Наредба за изменение на Наредба №7 за реда и условията за разполагане на преместваемите обекти, на рекламно-информационните и монументално-декоративни елементи и за осъществяване на рекламната дейност на територията на Община Русе
18. Разни

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ МИРОСЛАВ СЛАВЧЕВ /