Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 10.07.2014 Г. ОТ 10:00 ЧАСА

1. К.Л. 615 Продажба на земя – частна общинска собственост по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост в град Мартен
2. К.Л. 616 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на град Мартен
3. К.Л. 617 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящ се в землището на град Русе
4. К.Л. 618 Приемане на Решение за откриване на процедура за продажба на земеделски имот № 185023, находящ се в землището на с. Долно Абланово, Община Русе, местността „Над село“, описан в Акт за частна общинска собственост 03476/06.12.2000 г., чрез публичен търг с явно наддаване
5. К.Л. 619 Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет
6. К.Л. 620 Продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост
7. К.Л. 622 Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в местността „Кантона“ в землището на село Басарбово
8. К.Л. 623 Предоставяне на общински недвижим имот – новопостроена детска градина, намираща се в гр. Русе, безвъзмездно управление
9. К.Л. 624 Прекратяване на съсобственост чрез продажба на частта на Общината в съсобствени имоти – частна общинска собственост, намиращи се в село Басарбово на основание чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 34, ал. 1, т. 2 от Наредба №1 на ОбС-Русе
10. К.Л. 625 Съгласие за продажба на общински терен от 22 кв. м. по улична регулация, приобщен към УПИ XX-277 в кв. 11 по регулационния план на село Басарбово
11. К.Л. 626 Съгласие за продажба на общински терен от 16,17 кв. м. по улична регулация, приобщен към УПИ XI-885 в кв. 103 по регулационния план на село Николово
12. К.Л. 629 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени – публична общинска собственост за разполагане на рекламно-информационни елементи с площ над 3,00 кв. м. по чл. 57 от ЗУТ
13. К.Л.633 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлени имоти с номера №№503.740 и 503.741 по плана на новообразуваните имоти на местността Дрибак 4,5, с. Николово, Община Русе.
14. К.Л.634 Стратегия за стопанисване и управление на поземлени имоти, с предназначение – земеделски земи, собственост на Община Русе.
15. К.Л.635 Решение за разпореждане с имот, частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 63427.87.8, с площ от 10,933 дка, находящ се в местност „Слатина”, землище Русе, предмет на АОС № 6031 от 15.07.2009 г.
.
16. К.Л.637 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16, на Общински съвет – гр. Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе.
17. К.643 Стартиране на процедура по чл. 36в, ал. 1, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане за откриване на Център за настаняване от семеен тип и Наблюдавано жилище
18. К.Л.645 Съгласие за извършване на делба на общински Поземлен имот №000084 по Картата на възстановената собственост, публична общинска собственост, землището на село Сандрово, община Русе
19. К.Л.646 Удължаване срок на издадена от Община Русе запис на заповед, без протест и разноски в полза на МРР, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие“- Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие” по проект „Развитие на културно-исторически атракции в градски туристически ансамбъл“ чрез издаване на нова такава.
20. К.Л.650 Прекратяване на „Обреден дом” ЕООД и създаване на Общинско предприятие „Обреден дом – Русе”
21. К.Л.651 Приемане на Наредба № 13 за организация и управление на гробищните паркове на територията на Община Русе
22. К.Л.652 Решение за продажба чрез публичен търг на дела от общинското участие в капитала, представляващ сто на сто от вписания капитал на ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 2 – Русе – ЕООД
23. К.Л.654 Корекция на бюджета на Община Русе за 2014 година
24. К.Л.655 Отчет за дейността на Общински съвет – Русе за периода януари – юни 2014 г.
25. К.Л.656 Приемане на план за велосипедна мрежа в допълнение на план схемата на комуникационно-транспортната система на гр. Русе
26. К.Л.657 Актуализация на бюджета на Общинска фондация „Русе – град на свободния дух“ за 2014 г.
27. Разни

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ Йорданка Даневска /