Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО КД, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 11.06.2015 Г. ОТ 14:00 ЧАСА

1. К.Л. 968 Създаване на работна група
2. К.Л. 969 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от спортен имот – публична общинска собственост, предоставен за управление на ОП „Спортни имоти“
3. К.Л. 981 Приемане на декларация
4. К.Л. 984 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2015 година
5. К.Л. 988 Даване на съгласие от Общински съвет-Русе за извършване на замяна на недвижими имоти между „Комплексен онкологичен център – Русе“ ЕООД и „Многопрофилна болница за активно лечение – Русе“ АД
6. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ МИРОСЛАВ СЛАВЧЕВ /