Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО ОН, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 12.02.2014 Г. ОТ 15:00 ЧАСА

1. К.Л. 451 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
2. К.Л. 452 Удостояване със званието „Почетен гражданин на гр. Русе“ на проф. д-р Петър Иванов
3. К.Л. 457 Избор на Управител на „Медицински център 1 – Русе‘ЕООД
4. К.Л. 458 Откриване на процедура за приватизация на общински имот – комбинирана сграда „Баня-фурна“, АОС №4737/12.12.2006 г., кв. ДЗС, гр. Русе
5. К.Л. 459 Приемане на краен ликвидационен баланс на „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина 1 – Русе“ ЕООД в ликвидация и заличаването му в Търговския регистър при Агенцията по вписванията
6. К.Л. 461 Правилника за организацията и дейността на обществения посредник в Община Русе
7. К.Л. 462 Обявяване на конкурс за избор на обществен посредник на територията на Община Русе
8. К.Л. 463 Поставяне на паметен знак
9. К.Л. 464 Приемане на отчет за изпълнение на Програма за развитие на туризма в Община Русе през 2013 г. и приемане на Програма за развитие на туризма на Община Русе за 2014 г.
10. К.Л. 465 Приемане на отчета за изпълнение на Сборния бюджет на Община Русе за 2013 г.
11. К.Л. 469 Утвърждаване на Програма „Спорт 2014“ с промяна на Приложение №1 и Приложение №3 към Правилника за условията и реда за финансово подпомагане дейностите на спортните клубове в Община Русе, приет с Решение № 478/19.02.2009 г., изменен с Решение № 803/25.02.2010 г., Решение № 1113/17.03.2011 г., Решение № 127/22.03.2012 г., Решение № 477/21.02.2013 г. на Общински съвет-Русе
12. К.Л. 470 Приемане на Декларация за достъпа до спорт в Община Русе
13. К.Л. 471 Приемане на Общинската Програма за закрила на детето – 2014 г.
14. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ проф. Хр. Белоев/